โครงสร้างอัตรากำลังแบบแท่ง
รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้    
เครือข่ายวายุภักษ์
มอบอำนาจ
กฏ ระเบียบ คำสั่ง สนง.กฏหมาย
(KM)ของสภ.ที่ 4
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 พร้อมเฉลย
2.แบบทดสอบความรู้ สำหรับเจ้าหน้าที่ภายในสภ.ที่ 4
ภาพกิจกรรม
1.เปิดแสดงไฟล์ข้อมูล
2.ส่งไฟล์ข้อมูล
1.ระบบตรวจติดตามการจัดเก็บรายได้-นำส่งของพื้นที่/สาขา
1.1 รายงานตรวจติดตามการจัดเก็บรายได้(INC)พื้นที่/สาขา
1.2 รายงานตรวจติดตามการนำส่งรายได้(REV)พื้นที่/สาขา
2.ระบบตรวจติดตามการจัดเก็บรายได้-นำส่ง(ภาพรวมของภาคที่ 4)
3.รายงานสถิติรายได้/คดี/จดทะเบียน/ทะเบียนสุราชุมชน/รถยนต์คันแรก 
4.รายงานสรุปเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที
5.สรุปการส่งสินค้าน้ำมันออกนอกราชอาณาจักร
  ห้องข่าว สรรพสามิตภาคที่ 4 > ประกาศรับสมัครงาน

  
 : ผู้บันทึกข้อมูล 
 : ผู้บันทึกข้อมูล 
 : ผู้บันทึกข้อมูล 
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

 
666