สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประกาศรับสมัครงาน


สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ (สอบปฏิบัติ) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคุณสมบัติส่วนบุคคล (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต


สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้และสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ(สอบปฏิบัติ) ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต


สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตโครงสร้างองค์กร