โครงสร้างอัตรากำลังแบบแท่ง
คลีนิกภาษี
เครือข่ายวายุภักษ์
กฏกระทรวงการคลัง
กฏ ระเบียบ คำสั่ง ล่าสุด
รวบรวมแนวปฏิบัติ สภ.ที่ 9
รวบรวมแนวปฏิบัติ สภ.ที่ 3
(KM)ของสภ.ที่ 4
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 พร้อมเฉลย
2.แบบทดสอบความรู้ สำหรับเจ้าหน้าที่ภายในสภ.ที่ 4
ภาพกิจกรรม
1.เปิดแสดงไฟล์ข้อมูล
2.ส่งไฟล์ข้อมูล
ดาวโหลดเอกสารประกอบอบรมซักซ้อมระบบงานหลักระหว่างวันที่ 9-12 มิ.ย.2558
1.ระบบตรวจติดตามการจัดเก็บรายได้-นำส่งของพื้นที่/สาขา
1.1 รายงานตรวจติดตามการจัดเก็บรายได้(INC)พื้นที่/สาขา
1.2 รายงานตรวจติดตามการนำส่งรายได้(REV)พื้นที่/สาขา
2.ระบบตรวจติดตามการจัดเก็บรายได้-นำส่ง(ภาพรวมของภาคที่ 4)
3.รายงานสถิติรายได้/คดี/จดทะเบียน/ทะเบียนสุราชุมชน/รถยนต์คันแรก 
4.รายงานสรุปเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที
  ห้องข่าว สรรพสามิตภาคที่ 4 > ประกาศรับสมัครงาน

  
 : ผู้บันทึกข้อมูล 
 : ผู้บันทึกข้อมูล 
 : ผู้บันทึกข้อมูล 
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

 
666