สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน  

มาตรา 7(2) สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีดำเนินงาน  

มาตรา 7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 

มาตรา 9(4) คู่มือ หรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของเอกชน 

     - คู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต

     - คู่มือประชาชนกรมสรรพสามิต คลิ๊กที่นี่

     - คู่มือกรมสรรพสามิตฉบับภาษาอังกฤษ คลิ๊กที่นี่

 

 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

โครงสร้างองค์กร