สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567
ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม
พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน
ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม
มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม
กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์
มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม
เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน
พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม
มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน
กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม
สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม
กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน
โครงสร้างองค์กร