1.การขออนุญาตยื่นแบบรายการภาษีรวมฯ(มาตรา+53+วรรคสาม)

2.การขออนุญาตทำบัญชีประจำวัน+งบเดือนโดยใช้เครื่องจักรฯ(มาตรา112)

3.การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี(มาตรา+65)+

4.การขอใบอนุญาตทำสุราแห่ง พรบ.สุรา+พ.ศ.2493 โรงงานสุรากลั่นนอกจากสุรากลั่นชุมชนฯ

5.การขออนุญาตตั้งสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น+(มาตรา+9)

6.การขออนุญาตสร้างสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น+(มาตรา+9)

7.การขออนุญาตจำหน่ายใบยาแห้งให้แก่ผู้อื่นฯ(มาตรา+11)

8.การขออนุญาตตั้งโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา+(มาตรา+12)

9.การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนียและเตอร์กิช+(มาตรา+25)

10.การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนียเพื่อส่งออก+(มาตรา+25)