สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประกาศกรมนสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โครงสร้างองค์กร