สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การจัดการความรู้ภาค

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การวิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้  การจับกุมและปราบปรามน้ำมันเถื่อนโดย ผู้อำนวยการส่วนกฏหมาย นายละนอง แก้วศรีช่วง

แบบทดสอบ และ รายงานแบบทดสอบ  เฉลยแบบทดสอบ  การจับกุมและปราบปรามน้ำมันเถื่อน

โครงสร้างองค์กร