สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ห้องพจนานุกรมภาษาอังกฤษประจำเดือน

English Excise

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566

ตุลาคม

ตุลาคม

ตุลาคม

พฤศจิกายน

พฤศจิกายน

พฤศจิกายน

ธันวาคม

ธันวาคม

ธันวาคม

มกราคม

มกราคม

มกราคม

กุมภาพันธุ์

กุมภาพันธุ์

กุมภาพันธุ์

มีนาคม

มีนาคอม

มีนาคอม

เมษายน

เมษายน

เมษายน

พฤษภาคม

พฤษภาคม

พฤษภาคม

มิถุนายน

มิถุนายน

มิถุนายน

กรกฎาคม

กรกฎาคม

กรกฎาคม

สิงหาคม

สิงหาคม

สิงหาคม

กันยายน

กันยายน

กันยายน

โครงสร้างองค์กร