สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  รายงานประจำปี

ปก.jpg

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

PDF3.png ebook3.png

ปก รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.jpg

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

PDF3.png ebook3.png

portrait-oddhouse.jpg

ตัวอย่างข้อมูลรายงานประจำปี

ทดสอบการแสดงรายละเอียดข้อมูลรายงานประจำปี

โครงสร้างองค์กร