สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลติดต่อสำนักงาน

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

 
ที่อยู่ : สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4  เลขที่ 96 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042 326931
E-mail :excise_pak4@excise.go.th

 

 

 แผนที่การเดินทาง

 610620-106_mapmini2.jpg 

โครงสร้างองค์กร