สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department แผนงาน/โครงการของหน่วยงาน

แผนงาน/โครงการของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการ

แผนยุทศาสตร์ปี

การจัดการองค์ความรู้

ตรวจตัดปี

ตรวจบำรุงรักษาอุปกรณ์

ตรวจเพิ่มประสิทธิภาพ

ตรวจมาตรฐานการให้บริการ

ตรวจแสตมป์สรรพสามิต

ตรวจเปรียบเทียบคดี

ด้านการจัดเก็บภาษีฯ

ด้านการตรวจสอบภาษีฯ

ด้านการประชาสัมพันธ์

ด้านการป้องกันและปราบปราม

ด้านการพัฒนาบุคลากร

โครงสร้างองค์กร