สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

- ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)

 

- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตภายใต้ยุทธศาสตร์ EASE Excise
2. แผนงานตรวจเปรียบเทียบคดีและแนะนำกฎหมายสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. แผนงานจัดการองค์ความรู้ในหน่วยงาน (knowledge Management)
4. แผนงานตรวจตัดปีเงินผลประโยชน์รายได้อื่น ๆ
5. แผนงานถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี
6. แผนงานออกตรวจบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหาการใช้ระบบงาน
7. แผนงานตรวจมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต

 

แผนยุทศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
1. แผนงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิตภายใต้ยุทธศาสตร์ EASE Excise
2. แผนงานตรวจแสตมป์สรรพสามิตภายใต้ยุทธศาสตร์ EASE Excise
3. แผนงานป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
4. แผนงานตรวจสอบภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
5. แผนงานประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจกรมสรรพสามิต
6. แผนงานพัฒนาบุคลากร
7. แผนงาน CSR สานสัมพันธ์ ช่วยเหลือสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ กรมสรรพสามิต EASE Excise

โครงสร้างองค์กร