สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

- ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)

- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

  1. ตรวจเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

  2. ตรวจแสตมป์สรรพสามิตคงเหลือ

  3. ตรวจตัดปีเงินผลประโยชน์ รายได้อื่นๆ

  4. ตรวจมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต

  5. ตรวจเปรียบเทียบคดี

  6. การจัดการองค์ความรู้

  7. ออกตรวจบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

แผนยุทศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

  1. จัดเก็บภาษีสรรพสามิต

  2. ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต

  3. ตรวจสอบภาษี

  4. ประชาสัมพันธ์

  5. ด้านการพัฒนาบุคลากร

 

โครงสร้างองค์กร