สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department แผนงาน/โครงการของหน่วยงาน

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

แผนปฏิบัติการ

  1. ตรวจเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

  2. ตรวจแสตมป์สรรพสามิตคงเหลือ

  3. ตรวจตัดปีเงินผลประโยชน์ รายได้อื่นๆ

  4. ตรวจมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต

  5. ตรวจเปรียบเทียบคดี

  6. การจัดการองค์ความรู้

  7. ออกตรวจบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

แผนยุทศาสตร์ปี

  1. จัดเก็บภาษีสรรพสามิต

  2. ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต

  3. ตรวจสอบภาษี

  4. ประชาสัมพันธ์

  5. ด้านการพัฒนาบุคลากร

แผนบริหารความเสี่ยง

  1. ออกตรวจติดตามผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตยาเส้น ที่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์

  2. ออกตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภาษีประจำปีงบประมาณ เพื่อติดตามแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต และการชำระภาษีของผู้ประกอบการ

  3. การเพิ่มเครือข่ายและสายข่าวให้ครอบคลุมพื้นที่ผู้รับผิดชอบ

โครงสร้างองค์กร