สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

ผู้บริหาร

ส่วนอำนวยการ / ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ / ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม / ส่วนกฎหมาย


ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

ท่านภาค.jpg

นางภาวนา เกียรติชูศักดิ์
Mrs. Pawana Kiatchusak

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Director of Regional Excise Office 4

 

 

ชช.jpg

-ว่าง-
--

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
Tax Collection Planning and Administration Section

 

 

ผอ.อำนวยการ.jpg ผอ.เทคโน.png ผอ.จัดเก็บ.jpg ผอ.ปราบปราม.jpg ผอ.กฎหมาย.png

นางรุ่งนภา ศรีพันธบุตร
Mrs.Rungnapa Seepuntabut

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
Head of Administrative
Division

นางสาวชนัดดา ศิริกูลมงคล
Ms. Chanadda Sirikoolmongkol

ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Head of Information Technology
Division

นายสุริยันต์ วงศ์อาษา
Mr. Suriyan Wongasa

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
Head of Tax Collection Administration
Division

นางสุบรรณ รัตนพุทธคุณ
Mrs. Suban Rattanaputtakhun

ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
Head of Audit, Prevention and Suppression
Division

นายอะภิศักดิ์ ศิริษา
Mr. Apisak Sirisa

ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย
Head of Legal Affairs Division
Division

 
ส่วนอำนวยการ
General Service Division


ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ผอ. อำนวยการ.jpg

นางรุ่งนภา ศรีพันธบุตร
Mrs.Rungnapa Seepuntabut
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
General Administration Officer,
Senior Professional Level

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ.jpg

นางสาวดาริกา เมืองนาง
Ms. Darika Muangnang
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
General Administration Officer,
Professional Level

 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ.jpg

นางสาววิภาวดี ฉัตรทอง
Ms. Wiphavadee Chatthong
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Human Resourse Officer,
Professional Level

 

การเงิน.jpg

นายศุภกร ขวัญเจริญ
Mr.Supakorn Khwancharoen
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Finance and Accounting Analyst,
Practitioner Level

พัสดุ.jpg

นางสาวณัฐวรา จันแดง
Ms. Natwara Jandang
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
General Service Officer,
Experienced Level

นักทรัพท.jpg

นายพชกร บุญวิเศษ
Mr.Pachakorn Boonwisate
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
Human Resourse Officer,
Practitioner Level

นักทรัพท.jpg

-ว่าง-
-------
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
Human Resourse Officer,
Practitioner Level

 

พนักงานราชการ

พขร.jpg

นายเดชา โยธาวิจิตร
Mr.Dacha Yotawijit
พนักงานขับรถยนต์
Driver Government
Employees

 

สื่อสาร.jpg

นายณัฐการ อิ่มปรีชาวงศ์
Mr.Natthakan Impreechawong
พนักงานสื่อสาร
Telecommunication Staff Government
Employees

 

นัการเงิน.jpg

นายกลยุทธ สุวรรณดี
Mr.Konlayut Suwandi
พนักงานการเงินและบัญชี
Finance and Accounting Officer Government
Employees

 

ประจำสำนักงาน.jpg

นางจันทิมา ผ่านพูล
Mrs.Janthima Phanphoon
พนักงานประจำสำนักงาน
Office Staff Government
Employees

 

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

นักจัดการงานทั่วไป.jpg

นางสาวอลิชาณัฏฐ์ โมกโฉม
Ms. Alichanat Mokchom
นักจัดการงานทั่วไป
Gneral Administration Officer

 

นักวิชาการสรรพสามิต.jpg

นางสาวลลิดา แสงฤทธิ์
Ms. Lalida Saengrit
นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Office

 

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวธัญญลักษณ์ โซตะศรีศิริ
Ms. Thanyalak Chotasrisiri
นักทรัพยากรบุคคล
Human Resourse Officer

 

 

พนักงานขับรถยนต์.jpg

นายอานนท์ จอมไธสงค์
Mr.Arnon Chomthaisong
พนักงานขับรถยนต์
Driver

พนักงานขับรถยนต์.jpg

นายอาณัติ ลุนชัยภา
Mr. Anad Loonchaipha
พนักงานขับรถยนต์
Driver

พนักงานขับรถยนต์.jpg

นายไกรภพ ม่วงสนิท
Mr.Kaiphop Moungsanit
พนักงานขับรถยนต์
Driver

พนักงานขับรถยนต์.jpg

นายธีระศักดิ์ วัดถัง
Mr.Teerasuk Wudthung
พนักงานขับรถยนต์
Driver

พนักงานขับรถยนต์.jpg

นายศุภวัฒน์ หน่อสีดา
Mr.Supawat Norseeda
พนักงานขับรถยนต์
Driver

พนักงานขับรถยนต์.jpg

นายสุรชัย เจริญชัย
Mr. Surachai Charoenchai
พนักงานขับรถยนต์
Driver

 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Division


ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ผอ. เทคโน.jpg

นางสาวชนัดดา ศิริกูลมงคล
Ms. Chanadda Sirikoolmongkol
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
Excise Technical Officer,
Senior Professional Level

 

ฝ่ายสารสนเทศและบริการ

ฝ่ายพัฒนาระบบงาน

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ.jpg

นางชวนพิศ ราชนา
Mrs. Chuanpit Rachana
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
Excise Technical Officer,
Professional Level

 

นักคอมฯชำนาญการพิเศษ.jpg

นายวสันต์ เคนหาญ
Mr. Wasan Kenharn
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
Computer Technical Officer,
Senior Professional Level

 

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ.jpg

นางวิไลพร ศรีเนตร
Mrs. Wilaiporn Srinate
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
Excise Technical Officer,
Professional Level

 

นักคอมฯปฎิบัติการ.jpg

นายจตุพล พงษากลาง
Mr. Jatuphon Pongsaklang
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Computer Technical Officer,
Practitioner Level

 

ลูกจ้างชั่วคราว
 
 

นักคอมฯ.jpg

นางสาวพรกวี ศรีจันทร์แก้ว
Ms. Pornkawee Srijunkaew
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Computer Technical Officer

 

ช่างคอม.jpg

นายเอกลักษณ์ เงินขาว
Mr. Eakaluk Ngekaw
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
Computer Operator

 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
Tax Collection Administration Division


ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

 ผอ. จัดเก็บ.jpg

นายสุริยันต์ วงศ์อาษา
Mr. Suriyan Wongasa
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
Excise Technical Officer,
Senior Professional Level

 

ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี

ฝ่ายติดตามและประเมินผล

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ.jpg

นายเพชร จิตรมิตร
Mr. Pet Jitmit
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
Excise Technical Officer,
Senior Professional Level

 

นักวิชาการสรรพสามิต.jpg

นางภัทราวดี ตั้งชัยสิทธิกุล
Mrs. Patharadee Tangchaisittikun
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
Excise Technical Officer,
Professional Level

 

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ.jpg

นางสาววิภาพร วงษ์เส
Ms. Wiphaphorn Wongse
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
Excise Technical Officer,
Professional Level

 

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ.jpg

นางสาวเพชรชรัตน์ ภาพล
Ms. Petcharut Papol
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
Excise Officer,
Experienced Level

 

เจ้าพนักงานสรรพสามิต.jpg

นางกฤษณา โสวภาค
Mrs.Kritsana Sowapak
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
Excise Officer,
Experienced Level

 

 

ลูกจ้างชั่วคราว

นักวิชาการสรรพสามิต.jpg

นายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
Mr.Sakchai Traithip
นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Officer

 

นักวิชาการสรรพสามิต.jpg

นางสาวพลอยชล ธนวัชร์ปกรณ์
Ms. Ploychon Thanawatpakorn
นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Officer

 

นักวิชาการสรรพสามิต.jpg

นางสาวแววตา รักษาพล
Ms. Waewta Raksapol
นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Office

 

นักวิชาการสรรพสามิต.jpg

นางสาวพิมพ์ชนก พันธ์บุตร
--
นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Officer

 

นักวิชาการสรรพสามิต.jpg

นางสาวจุฑารัตน์ สุระคาย
Ms. Jutarat Surakai
นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Officer

 ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Division


ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

 ผอ. ปราบปราม.jpg

นางสุบรรณ รัตนพุทธคุณ
Mrs. Suban Rattanaputtakhun
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
Excise Technical Officer,
Senior Professional Level

 

ฝ่ายตรวจสอบภาษี

ฝ่ายป้องกันและปราบปราม

นักตรวจสอบภาษี.jpg

-ว่าง-
-------
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
Tax Audit Officer,
Senior Professional Level

 

นักวิชาการสรรพสามิต.jpg

นายองอาจ ธนานุวัฒน์ติกุล
Mr. Ongard Thananuwattikul
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
Excise Technical Officer,
Senior Professional Level

 

นักตรวจสอบภาษี.jpg

นางสาวจรัลรัตน์ จรัสเศรษฐี
Ms. Jaranrat Charatsetthee
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
Tax Audit Officer,
Professional Level

 

นักตรวจสอบภาษี.jpg

นางสาวนามาพร สมภาร
Ms. Namabhorn Sombharn
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
Tax Audit Officer,
Professional Level

 

เจ้าพนักงานสรรพสามิต.jpg

นายเกริกชัย จรรยาพงษ์
Mr. Krirkchai Chanyapong
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
Excise Technical Officer,
Professional Level

 

เจ้าพนักงานสรรพสามิต.jpg

นายพีระพร พฤกษาโคตร
Mr. Peeraporn pulksakoth
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
Excise Officer,
Experienced Level

 

นักวิชาการสรรพสามิต.jpg

นางสาวลลิตา ประเสริฐธรรม
Ms. Lalita Praserttam
นักวิชาการสรรพสามิต
พนักงานราชการ
Excise Technical Officer
Government Employees

 
 

เจ้าพนักงานสรรพสามิต.jpg

นายวาทิต เนยชัยภูมิ
Mr. Watit noeichaiyaphum
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
Excise Officer,
Practitioner Level

 

 

ลูกจ้างชั่วคราว

นักวิชาการสรรพสามิต.jpg

นางสาวศิริพร ปลัดศรีช่วย
Ms. Siriporn Paladsrichauy
นักตรวจสอบภาษี
Tax Audit Officer

 

นักวิชาการสรรพสามิต.jpg

นายอริยะรัตน์ วชิรญาณสวัสดิ์
Mr. Ariyarat Wachirayansawat
นักตรวจสอบภาษี
Tax Audit Officer

 

นักวิชาการสรรพสามิต.jpg

นางสาวอัญมณี อินติสร้อย
Ms. Unyamanee Intisoi
นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Officer

 

นักวิชาการสรรพสามิต.jpg

นางสาวอารีญา ธาตุทำเล
Ms. Areeya Thadtumla
นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Officer

 
 
 

นักวิชาการสรรพสามิต.jpg

นางสาวสุพัชชา บัวเรียน
Ms. Suphatcha Buarian
นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Officer

 

นักวิชาการสรรพสามิต.jpg

นายปรัตถกร ศิริรัตนพงษ์
Mr.Parattakorn Kirirattanaphong
นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Officer

 

 ส่วนกฎหมาย
Legal Affairs Division


ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย

 ผอ. กฎหมาย.jpg

นายอะภิศักดิ์ ศิริษา
Mr.Apisak Sirisa
นิติกรชำนาญการพิเศษ
Legal Officer,
Senior Professional Level

 

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ.jpg

นายเพียรไชย คะสีทอง
Mr. Pienchai Kaseethong
นิติกรชำนาญการพิเศษ
Legal Officer,
Senior Professional Level

 

นักวิชาการสรรพสามิต.jpg

นายภูวดล คงแสง
Mr. Ongard Thananuwattikul
นิติกรชำนาญการ
Legal Officer,
Professional Level

 

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ.jpg

นางสาวภัทรานุช อธิปัตยกุล
Ms. Phattranuch Athipattayakul
นิติกรปฏิบัติการ
Legal Officer,
Practitioner Level

 

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ.jpg

นางสาววิไลพร กิติกรพงศ์
Ms. Wilaiporn Kitikornpong
นิติกรชำนาญการ
Legal Officer,
Professional Level

 

นิติกร.jpg

นางสาวกาญจนา จิตจักร
Ms. Kanchana Chitchak
นิติกรปฏิบัติการ
Legal Officer,
Practitioner Level

 

นิติกร.jpg

นางสาวธิราภรณ์ ตั้งประเสริฐ
Ms. Thiraporn Tangprasert
นิติกรปฏิบัติการ
Legal Officer,
Experienced Level

 

ลูกจ้างชั่วคราว
 

นิติกร.jpg

นางสาวแพรพรรณ อันทะไชย
Ms. Praepan Anthachai
นิติกร
Legal Officer

 

นักวิชาการสรรพสามิต.jpg

นายณัฐศักดิ์ คะสีทอง
--
นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Officer

 
 

กลับด้านบน

โครงสร้างองค์กร