สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4


 

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

นางภาวนา เกียรติชูศักดิ์
 

นางภาวนา เกียรติชูศักดิ์
Mrs. Pawana Kiatchusa

15 พฤศจิกายน 2566 - ปัจจุบัน

นายฉลอง นิ่มเนียม
 

นายฉลอง นิ่มเนียม
Mr. Chalong Nimniam

7 เมษายน 2563 - 30 กันายายน 2566
(ครบเกษียณอายุ)

นางสุชาดา โชนะโต
 

นางสุชาดา โชนะโต
Mrs. Suchada Chonato

4 ธันวาคม 2561 - 7 เมษายน 2563
(ย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้)

นางสาวชวนชื่น เสือไพฑูรย์
 

นางสาวชวนชื่น เสือไพฑูรย์
Ms. Chuanchuin Suapaitoon

31 ธันวาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
(ครบเกษียณอายุ)

นางจิติธาดา ธนะโสภณ
 

นางจิติธาดา ธนะโสภณ
Mrs. Gytitada Dhanasobhon

26 พฤษภาคม 2559 - 27 ธันวาคม 2560
(ย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7)

นายสันติ บุญไทย
 

นายสันติ บุญไทย
Mr. Santi Boonthai

18 มีนาคม 2558 - 25 พฤษภาคม 2559
(ย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7)

นางสาวมัทนา พฤกษะริตานนท์
 

นางสาวมัทนา พฤกษะริตานนท์
Ms.Matana Prucksaritanont

พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน 2557
(ครบเกษียณอายุ)

โครงสร้างองค์กร