สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

   ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

  

 

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 นายฉลอง นิ่มเนียม

นายฉลอง  นิ่มเนียม
Mr.Chalong Nimniam
Director of Regional Excise Office 4

 

 7 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน

 

 pak4_new2.jpg

นางสุชาดา โชนะโต
Mrs.Suchada Chonato
Director of Regional Excise Office 4

 

 4 ธันวาคม 2561 - 7 เมษายน พ.ศ. 2563 

(ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักบริหารการคลังและรายได้)

 pak4_new2.jpg

นางสาวชวนชื่น เสือไพฑูรย์
Miss.Chuanchuin Suapaitoon
Director of Regional Excise Office 4

 

 31 ธันวาคม 2560- 30 กันยายน 2561(ครบเกษียณอายุ)

 

 

นางจิติธาดา  ธนะโสภณ
Mrs.Gytitada Dhanasobhon
Director of Regional Excise Office 4

 

 26 พฤษภาคม 2559-27 ธันวาคม 2560 ย้าย สภ.ที่ 7

 

 santi58.jpg

นายสันติ  บุญไทย
Mr.Santi Boonthai
Director of Regional Excise Office 4

 

 18 มีนาคม 2558-25 พฤษภาคม 2559 ย้าย สภ.ที่ 7

 

 Rg1ChaiDemot.jpg

นางสาวมัทนา พฤกษะริตานนท์
Ms.Matana Prucksaritanont

2555-30 ก.ย.2557 (ครบเกษียณอายุ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างองค์กร