โครงสร้างอัตรากำลังแบบแท่ง
รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้    
เครือข่ายวายุภักษ์
มอบอำนาจ
กฏ ระเบียบ คำสั่ง สนง.กฏหมาย
(KM)ของสภ.ที่ 4
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 พร้อมเฉลย
2.แบบทดสอบความรู้ สำหรับเจ้าหน้าที่ภายในสภ.ที่ 4
ภาพกิจกรรม
1.เปิดแสดงไฟล์ข้อมูล
2.ส่งไฟล์ข้อมูล
1.ระบบตรวจติดตามการจัดเก็บรายได้-นำส่งของพื้นที่/สาขา
3.รายงานสถิติรายได้/คดี/จดทะเบียน/ทะเบียนสุราชุมชน/รถยนต์คันแรก 
4.รายงานสรุปเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที
5.สรุปการส่งสินค้าน้ำมันออกนอกราชอาณาจักร
  เกี่ยวกับสำนักงาน สรรพสามิตภาคที่ 4 > เกี่ยวกับสำนักงาน

  

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

 

 


 
666