ผู้บริหารกรมสรรพสามิต
อัตรากำลัง
เครือข่ายวายุภักษ์
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ข่าวกรมสรรพสามิต
กฏ ระเบียบ คำสั่ง สนง.กฏหมาย
มอบอำนาจ
ห้องกฎหมาย
     สภ.ที่ 4
nbsp;  
Model-KM-Pak 4
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 พร้อมเฉลย
การตรวจสอบการนำเงินส่งคลังเกิน 3 วันทำการ
รายงาน สรุปผลการจัดเก็บรายได้/รายพื้นที่
รายงาน รายได้/คดี/ จดทะเบียน/สุราชุมชน/ใบอนุญาต/รถยนต์คันแรก
รายงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
2561 2562 2563 2564
ตรวจสอบเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก
รายงานสรุปเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก
สรุปการส่งสินค้านำมันออกนอกราชอาณาจักร
ภาพกิจกรรม
ประชา สัมพันธ์แนวเขตพื้นที่ (zoning)
ประชาสัมพันธ์แนวเขต พื้นที่ (zoning)เลือกรายจังหวัด
แผนที่ภาษีสินค้าและบริการในพื้นที่ สภ.ที่ 4
คู่มือเครื่องอ่านบัตร (Smart Card Reader)

  
ปก_BC_14102563_106.jpg
กิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ ประจำปี 2563
 :  

ปก_สร้างทีม_14-15 0963_106.jpg
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การสร้างทีมงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง"
 :  

ปก_อบรม01_106.jpg
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน" 
 :