หน้าหลัก

  
abromp 14.JPG
อบรมสัมมนาโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานรัฐ"
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3  : ผู้บันทึกข้อมูล 

jakkayan61 (19).jpg
โครงการ“ปั่นทั่วไทย ลดใช้พลังงาน”
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3  : ผู้บันทึกข้อมูล