• แบบประเมิน ความพึงพอใจ ระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร 65
  • ปฏิญญาวายุภักษ์
  • ประกาศเจตจำนง
  • ยกเลิกการใช้สำเนา
  • ไม่รับของขวัญ
  • ไลน์โอเอ
  หน้าหลัก

  
65 ภาคดรุณี_ (4).jpg
ท่านดรุณี จารุภูมิ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ : ผู้บันทึกข้อมูล 

90ปี ที่บุรีรัมย์.jpg
ทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ : ผู้บันทึกข้อมูล