กิจกรรม ESG ปลูกผัก

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 โดย นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 การดำเนินการตามกิจกรรม Excise ESG ปลูกพืชผักสวนครัว ในแปลงผักสาธิตบริเวณสถานที่ลานโพธิ์ หน้าอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ซึ่งได้มีกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักสู่เกษตรกรที่ได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ เพื่อเป็นการต่อยอดในการดำเนินกิจกรรมจึงได้กำหนดให้มีการทดลองใช้ปุ๋ยหมักที่ได้ดำเนินการแล้ว มาใช้ในการปลูกผักในแปลงสาธิตนี้