สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 มอบน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ได้ดำเนินนโยบายการมีส่วนร่วมกับชุมชน ตามแนวทางการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (ESG) ของกรมสรรพสามิต โดย นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 มอบน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักซึ่งเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดทำขึ้นเอง ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป