โครงการ "การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษีสุราอย่างยั่งยืน"

นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมโครงการ "การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษีสุราอย่างยั่งยืน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้ประกอบการโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราในเรื่องเกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับภาษีสรรพสามิต ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3