โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม งานวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 โดย นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 นายพิพัฒน์ คำพูน สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา ร่วมกับข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม งานวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 โดยจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
• เวลา 09.00 น. พิธีสักการะไหวัศาล ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และอาคารชุดที่พักอาศัยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
• เวลา 10.00 น. พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่
• เวลา 12.00 น. ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง รับประทานอาหารกลางวัน