คู่มือสำหรับประชาชน สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

 1. การขออนุญาตยื่นแบบรายการภาษีรวมฯ (มาตรา53 วรรค3)

 2. การขออนุญาตทำบัญชีประจำวัน งบเดือนโดยใช้เครื่องจักรฯ (มาตรา112)

 3. การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (มาตรา65)

 4. การขอใบอนุญาตทำสุรา แห่งพรบสุรา พ.ศ.2493 โรงงานสุรากลั่นนอกจากสุรากลั่นชุมชนฯ

 5. การขออนุญาตตั้งสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น (มาตรา9)

 6. การขออนุญาตสร้างสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น (มาตรา9)

 7. การขออนุญาตจำหน่ายใบยาแห้งให้แก่ผู้อื่น (มาตรา11)

 8. การขออนุญาตตั้งโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา (มาตรา12)

 9. การขออนุญาตสร้างโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา (มาตรา12)

10. การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เบอร์เล่ย์ (มาตรา25)

11. การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนียกรณีผู้บ่มอิสระซื้อใบยาแห้ง (มาตรา25)

12. การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธ์เวอร์ยิเนียและเตอร์กิช (มาตรา25)

13. การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนียเพื่อส่งออก (มาตรา25)