สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

 

ex.png

uatucm302623.jpg  พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 รายละเอียดคลิก

uatucm302623.jpg  การผลิตสุรา รายละเอียดคลิก

uatucm302623.jpg  รถยนต์ รายละเอียดคลิก

uatucm302623.jpg  สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) รายละเอียดคลิก

uatucm302623.jpg  น้ำมันหล่อลื่น (Lubricant Oil) รายละเอียดคลิก

uatucm302623.jpg  การจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม รายละเอียดคลิก

uatucm302623.jpg  หลักเกณฑ์ฯ การเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่อง รายละเอียดคลิก

uatucm302623.jpg  แนวปฎิบัตหลักเกณฑ์เสียภาษีอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่อง รายละเอียดคลิก

uatucm302623.jpg  แนวปฎิบัติการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รายละเอียดคลิก 

        - FlowChart หลักเกณฑ์สนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า 

uatucm302623.jpg หัวข้อกฎหมายตามชนิดสินค้า PDF 

uatucm302623.jpg การขอเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก รายละเอียดคลิก 

uatucm302623.jpg การขอเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า สำหรับเครื่องดื่มน้ำผลไม้ฯที่เติมสารอื่น รายละเอียดคลิก

uatucm302623.jpg การขอเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าสำหรับเครื่องดื่มอื่นๆ รายละเอียดคลิก 

uatucm302623.jpg คู่มือการขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน รายละเอียดคลิก 

uatucm302623.jpg คู่มือการขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสารละลายฯ รายละเอียดคลิก 

uatucm302623.jpg ตารางภาษีรถยนต์ รายละเอียดคลิก

uatucm302623.jpg ฝังขั้นตอนการขอเสียภาษีอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันหล่อลื่น รายละเอียดคลิก

uatucm302623.jpg ฝังขั้นตอนการขอเสียภาษีอัตราศูนย์สำหรับสารละลายฯ รายละเอียดคลิก

uatucm302623.jpg ฝังขั้นตอนการเสียภาษีอัตราตามมูลค่าร้อยละ 10 รายละเอียดคลิก

uatucm302623.jpg ฝังขั้นตอนการเสียภาษีอัตราตามมูลค่าร้อยละ 3 รายละเอียดคลิก

uatucm302623.jpg ฝังขั้นตอนการเสียภาษีอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ รายละเอียดคลิก

icon.jpg Whisky&Vodka training รายละเอียดคลิก

icon.jpg พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.25610 รายละเอียดคลิก

icon.jpg ภาษีสรรพสามิต(สุรา)รายละเอียดคลิก 

555.jpg  แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สรรพสามิต (Excise E-Library)