สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

 

ex.png

uatucm302623.jpg แนวปฎิบัติการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รายละเอียดคลิก new_ico.gif

       FlowChartหลักเกณฑ์สนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า DF.png

uatucm302623.jpg หัวข้อกฎหมายตามชนิดสินค้า PDF

uatucm302623.jpg การขอเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก รายละเอียดคลิก 

uatucm302623.jpg การขอเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า สำหรับเครื่องดื่มน้ำผลไม้ฯที่เติมสารอื่น รายละเอียดคลิก

uatucm302623.jpg การขอเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าสำหรับเครื่องดื่มอื่นๆ รายละเอียดคลิก 

uatucm302623.jpg คู่มือการขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน รายละเอียดคลิก 

uatucm302623.jpg คู่มือการขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสารละลายฯ รายละเอียดคลิก 

uatucm302623.jpg ตารางภาษีรถยนต์ รายละเอียดคลิก

uatucm302623.jpg ฝังขั้นตอนการขอเสียภาษีอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันหล่อลื่น รายละเอียดคลิก

uatucm302623.jpg ฝังขั้นตอนการขอเสียภาษีอัตราศูนย์สำหรับสารละลายฯ รายละเอียดคลิก

uatucm302623.jpg ฝังขั้นตอนการเสียภาษีอัตราตามมูลค่าร้อยละ 10 รายละเอียดคลิก

uatucm302623.jpg ฝังขั้นตอนการเสียภาษีอัตราตามมูลค่าร้อยละ 3 รายละเอียดคลิก

uatucm302623.jpg ฝังขั้นตอนการเสียภาษีอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ รายละเอียดคลิก

icon.jpg Whisky&Vodka training รายละเอียดคลิก

icon.jpg พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.25610 รายละเอียดคลิก

icon.jpg ภาษีสรรพสามิต(สุรา)รายละเอียดคลิก 

555.jpg  แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สรรพสามิต (Excise E-Library)