สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม


  •  ex.png

icon.jpg  การนับคดีถึงที่สุดในการยื่นคาขอรับเงินสินบนรางวัล รายละเอียดคลิก

icon.jpg  ผู้มีอำนาจรับแจ้งความ คดี พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต 2560 รายละเอียดคลิก
 
icon.jpg  อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย รายละเอียดคลิก

icon.jpg  อำนาจของเจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต 2560 รายละเอียดคลิก

icon.jpg  สาระน่ารู้ การเปรียบเทียบปรับเด็ก รายละเอียดคลิก

icon.jpg  หนังสือ สตช. เกี่ยวกับการปรับเด็ก รายละเอียดคลิก

icon.jpg  การเปรียบเทียบเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิด รายละเอียดคลิก

icon.jpg  การเปรียบเทียบตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 รายละเอียดคลิก

icon.jpg การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต รายละเอียดคลิก

icon.jpg  การเปรียบเทียบคดีตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 รายละเอียดคลิก

icon.jpg  ของกลางในคดีสรรพสามิต รายละเอียดคลิก

icon.jpg ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการจ่ายสินสินบนรางวัล รายละเอียดคลิก

555.jpg  แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สรรพสามิต (Excise E-Library) 

 

 


 

 

  •