สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

 

  •  ex.png

icon.jpg  เทคนิคการสืบสวนและปราบปราม รายละเอียดคลิก

icon.jpg  การตรวจสอบภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2563 รายละเอียดคลิก

icon.jpg  การนับคดีถึงที่สุดในการยื่นคาขอรับเงินสินบนรางวัล รายละเอียดคลิก

icon.jpg  ผู้มีอำนาจรับแจ้งความ คดี พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต 2560 รายละเอียดคลิก

icon.jpg  อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย รายละเอียดคลิก

icon.jpg  อำนาจของเจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต 2560 รายละเอียดคลิก

icon.jpg  สาระน่ารู้ การเปรียบเทียบปรับเด็ก รายละเอียดคลิก

icon.jpg  หนังสือ สตช. เกี่ยวกับการปรับเด็ก รายละเอียดคลิก

icon.jpg  การเปรียบเทียบเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิด รายละเอียดคลิก

icon.jpg  การเปรียบเทียบตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 รายละเอียดคลิก

icon.jpg การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต รายละเอียดคลิก

icon.jpg  การเปรียบเทียบคดีตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 รายละเอียดคลิก

icon.jpg  ของกลางในคดีสรรพสามิต รายละเอียดคลิก

icon.jpg ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการจ่ายสินสินบนรางวัล รายละเอียดคลิก

555.jpg  แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สรรพสามิต (Excise E-Library) 

 

 


 

 

  •