สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ส่วนกฎหมาย

 

ex.png

icon.jpg  กฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านปราบปราม รายละเอียดคลิก

icon.jpg  กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจับกุม และพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ ของเจ้าพนักงานสรรพสามิต รายละเอียดคลิก

icon.jpg กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการ รายละเอียดคลิก

icon.jpg ระเบียบกรมสรรพสามิต รายละเอียดคลิก

555.jpg  แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สรรพสามิต (Excise E-Library)