สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

DSC_0086.jpg

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (ระดับภาค) ครั้งที่ 13

วันนี้ (21 มี.ค. 66) สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ได้จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (ระดับภาค) ครั้งที่ 13 พ.ศ.2566 นำโดยท่านละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการ ร่วมพิจารณาผลงาน จากสำนักงานพื้นที่ภายในการกำกับดูแลส่งผลงานในครั้งนี้ ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกคือ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ชลบุรี 2 และ สำนักงานพื้นที่สระแก้ว เพื่อเป็นตัวแทนภาค เข้าร่วมในระดับกรมสรรพสามิตต่อไป

LINE_ALBUM_ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย_6.jpg

พิธีถวายราชสักการะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ได้มอบหมายให้ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องใน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งขาติ" ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น ณ อาคารเอนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี

DSC_0089.jpg

โครงการ "เสริมสร้างความรักความผูกพัน สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร" และกิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์สรรพสามิตภาค 2

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต (วันที่ 17 กุมภาพันธ์) ของทุกปี และเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรักความผูกพัน มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างแรงผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามฟุตบอล Brother Plus จังหวัดชลบุรี

DSC_0007.jpg

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม และใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการทำความดีเพื่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างสายสัมพันธ์อันดีต่อผู้ร่วมงานในองค์กร ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรม Chiangmai Grandview.จังหวัดเชียงใหม่

DSC_0509.JPG

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 โดยนายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 จัดกิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ร่วมกับข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้าง

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว