สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department Excise E - Learning พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

 

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (มาตรา 1 - 5)      SOUND copy.png

 
Fin-Line-OA-Pak2-OK-_04.gif

หมวด 1 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

           ส่วนที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 6 - 15)   SOUND copy.png

           ส่วนที่ 2 การเสียภาษีสรรพสามิต (มาตรา 16 - 31)   SOUND copy.png

           ส่วนที่ 3 การจดทะเบียนสรรพสามิต (มาตรา 32 - 39)   SOUND copy.png

           ส่วนที่ 4 คลังสินค้าทัณฑ์บน (มาตรา 40 - 53)   SOUND copy.png

            ส่วนที่ 5 การยื่นแบบรายการภาษีและการชำระภาษี (มาตรา 54 - 63)   SOUND copy.png  

            ส่วนที่ 6 แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (มาตรา 64 - 85)   SOUND copy.png  

            ส่วนที่ 7 การประเมินและการวางประกันค่าภาษี (มาตรา 86 - 92)

            ส่วนที่ 8 การอุทธรณ์การประเมินภาษี (มาตรา 93 - 101)

            ส่วนที่ 9 การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตรา และการคืนภาษี (มาตรา 102 - 117)

            ส่วนที่ 10 บัญชีหลักฐานและการปฏิบัติ (มาตรา 118 - 122)

           ส่วนที่ 11 พนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 123 - 135)

            ส่วนที่ 12 การเปรียบเทียบคดี (มาตรา 136 - 139)

            ส่วนที่ 13 เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม (มาตรา 140 - 142)

            ส่วนที่ 14 การบังคับชำระภาษีค้าง (มาตรา 143 - 149)

            ส่วนที่ 15 การจัดเก็บเงินภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น (มาตรา 150 - 151)

หมวด 2 ใบอนุญาตสำหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และไพ่

           ส่วนที่ 1 สุรา (มาตรา 152 - 158)

           ส่วนที่ 2 ยาสูบ (มาตรา 159 - 169)

            ส่วนที่ 3 ไพ่ (มาตรา 170 - 177)

            ส่วนที่ 4 การแสดงใบอนุญาต การเปลี่ยนแปลงสถานที่และการโอนใบอนุญาต

                        (มาตรา 178 - 180)

            ส่วนที่ 5 การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 181 – 183 )

หมวด 3 บทกำหนดโทษ (มาตรา 184 - 208)

            บทกำหนดโทษ (มาตรา 184 - 208)

ดาวน์โหลดพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และคำอธิบาย new_ico.gif

ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้

            right-24825_1280.pngข้อสอบวัดผลการเรียนรู้

             รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  

                    - ปีงบประมาณ 2565 (เดือนเมษายน - กันยายน 2565)

                    - ปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

                    - ปีงบประมาณ 2567 (เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

   

             กราฟแสดงจำนวนผู้เข้าทดสอบความรู้ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

                    - ปีงบประมาณ 2565 (เดือนเมษายน - กันยายน 2565)

                    - ปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

                    - ปีงบประมาณ 2567 (เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2567)

 

           
             ข้อเสนอแนะ รับฟังความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงพัฒนา