สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ส่วนอำนวยการ

 

ex.png

icon.jpg  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน รายละเอียดคลิก

icon.jpg  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 รายละเอียดคลิก

icon.jpg  พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง2561 คลิก รายละเอียดคลิก

icon.jpg  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ รายละเอียดคลิก

icon.jpg  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง

icon.jpg  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รายละเอียดคลิก

icon.jpg  สรุป พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดคลิก

555.jpg  แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สรรพสามิต (Excise E-Library)