สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

338144575_1179825579352411_9000579385709907745_n.jpg

ลงพื้นที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 เพื่อให้คำปรึกษาในการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 โดยท่านละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 พร้อมคณะทำงาน GECC (Government Easy contact Center : GECC) ลงพื้นที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 เพื่อให้คำปรึกษาในการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ.2566

310956.jpg

ตรวจเยี่ยม แนะนำ และติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ณ สถานประกอบการ ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมแนะนำ และติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กำหนดไว้ ณ สถานประกอบการ ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง

DSC_0086.jpg

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (ระดับภาค) ครั้งที่ 13

วันนี้ (21 มี.ค. 66) สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ได้จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (ระดับภาค) ครั้งที่ 13 พ.ศ.2566 นำโดยท่านละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการ ร่วมพิจารณาผลงาน จากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภายในการกำกับดูแลส่งผลงานในครั้งนี้ ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกคือ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว เพื่อเป็นตัวแทนภาค เข้าร่วมในระดับกรมสรรพสามิตต่อไป

LINE_ALBUM_ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย_6.jpg

พิธีถวายราชสักการะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ได้มอบหมายให้ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องใน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งขาติ" ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น ณ อาคารเอนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี

DSC_0089.jpg

โครงการ "เสริมสร้างความรักความผูกพัน สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร" และกิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์สรรพสามิตภาค 2

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต (วันที่ 17 กุมภาพันธ์) ของทุกปี และเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรักความผูกพัน มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างแรงผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามฟุตบอล Brother Plus จังหวัดชลบุรี

DSC_0007.jpg

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม และใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการทำความดีเพื่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างสายสัมพันธ์อันดีต่อผู้ร่วมงานในองค์กร ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรม Chiangmai Grandview.จังหวัดเชียงใหม่

ปก.png

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะด้านดิจิทัลด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตร “การสร้างแอพพลิเคชั่นด้วย AppSheet

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ได้จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะด้านดิจิทัลด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตร “การสร้างแอพพลิเคชั่นด้วย AppSheet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านดิจิทัล พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ และส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรภาคและพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 69 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2566

DSC_0509.JPG

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 โดยนายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 จัดกิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ร่วมกับข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้าง

ปก.jpg

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 มอบหมายให้ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 มอบหมายให้ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

30-11-65(1).jpg

การป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (คดีคุณภาพ) ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ตามนโยบายท่านดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้มีนโยบายให้เร่งรัดปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต และภายใต้การอำนวยการของ นายวิวัฒน์ เขาสกุล ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 สั่งการให้ นายนิคม เหล็กศิริ สรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว นำกำลังฝ่ายปราบปรามสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว จับกุมคดีภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 คดียาสูบ 1 คดี (ผู้ต้องหา 2 ราย) พร้อมด้วยของกลางยาสูบผิดกฎหมายบุหรี่ซิกาแรต จำนวน 670 ซอง ประมาณการค่าปรับ 637,897.38 บาท เหตุเกิดที่ บริเวณริมถนนหลวงหมายเลข สก.4058 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ดำเนินคดีต่อไป