สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

DSC_0209.jpg

กิจกรรมสภากาแฟ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 จัดกิจกรรมสภากาแฟ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีท่านละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างบูรณาการร่วมมือภายในหน่วยงาน ร่วมกันลดใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็น ดำเนินการคัดแยกขยะ และจัดการขยะอย่างถูกวิธี รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการจัดการทรัพยากรแบบหมุนเวียน พร้อมมีการร่วมกันออกกำลังกายตอนเช้า เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ผ่อนคลายและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่องค์กรภาครัฐต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (Environment Social Governance : ESG)

DSC_0001.jpg

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การขับเคลื่อนนวัตกรรมภาครัฐสู่การบริการที่เป็นเลิศและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 11 - 12 กันยายน 2566 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 นำโดยนายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การขับเคลื่อนนวัตกรรมภาครัฐสู่การบริการที่เป็นเลิศและยั่งยืน ร่วมประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2566 ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทหน่วยงานระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง/สำนักงานเลขานุการกรม/สำนักงานสรรพสามิตภาค ประเภทเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต ผลงาน ระบบติดตามการชำระภาษี และการตรวจปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดก็บภาษี (Excise Tax Monitoring) ETM โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมการประกาศรางวัลดังกล่าว ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล รัชดา กรุงเทพมหานคร

2345.jpg

การศึกษาดูงานเกี่ยวกับสินค้าสุราเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทุกมิติตามยุทธศาสตร์ EASE Excise

การศึกษาดูงานเกี่ยวกับสินค้าสุราเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทุกมิติตามยุทธศาสตร์ EASE Excise ณ โรงงานอุตสาหกรรมสุราในพื้นที่ชัยนาท และสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2566

374568664_619905010258126_4375054798357036763_n.jpg

การออกตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 คณะทำงาน GECC (Government Easy Contact Center : GECC) สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ลงพื้นทื่สำนักงานสรรพสามิตพื้นชลบุรี 1 เพื่อให้คำปรึกษาในการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ. 2566 และกล่าวถึง ESG (Environment Social และ Governance) ของกรมสรรพสามิต แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน

371107576_619302376985056_3483157518415071057_n.jpg

การออกตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 โดยท่านละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 พร้อมคณะทำงาน GECC (Government Easy Contact Center : GECC) ลงพื้นทื่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาเมือง เพื่อให้คำปรึกษาในการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ. 2566 และกล่าวถึง ESG (Environment Social และ Governance) ของกรมสรรพสามิต แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน

370813130_617464280502199_5307507338964089181_n.jpg

การออกตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 โดยท่านละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 พร้อมคณะทำงาน GECC (Government Easy Contact Center : GECC) ลงพื้นทื่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 เพื่อให้คำปรึกษาในการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ.2566 และกล่าวถึง ESG (Environment Social และ Governance) ของกรมสรรพสามิต แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน

371350182_617437020504925_4017297764905958712_n.jpg

การออกตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 โดยท่านละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 พร้อมคณะทำงาน GECC (Government Easy Contact Center : GECC) ลงพื้นทื่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 เพื่อให้คำปรึกษาในการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ. 2566 และกล่าวถึง ESG (Environment Social และ Governance) ของกรมสรรพสามิต แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน

DSC_0072.jpg

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มทักษะบุคลากร พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้"

วันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มทักษะบุคลากร พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้” วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และเทคนิค พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี การตรวจสอบภาษี และบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เป็นแนวทางเดียวกัน โดยมีบุคลากรในสังกัดของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขา เข้าร่วมฝึกอบรมฯ ตามโครงการดังกล่าว ณ โรงแรม Novotel Rayong Rim Pae Resort จังหวัดระยอง

DSC_0116.jpg

กิจกรรมสภากาแฟ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 จัดกิจกรรมสภากาแฟ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีท่านละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และบุคลากรภายในสังกัด ร่วมกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างบูรณาการร่วมมือภายในหน่วยงาน ร่วมกันลดใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็น ดำเนินการคัดแยกขยะ และจัดการขยะอย่างถูกวิธี รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการจัดการทรัพยากรแบบหมุนเวียน พร้อมมีการร่วมกันออกกำลังกายตอนเช้า เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ผ่อนคลายและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่องค์กรภาครัฐต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (Environment Social Governance: ESG)

1366358481_609398.jpg

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษีได้รับมอบหมายเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี