สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

405136012_663542345894392_3116402249848849653_n.jpg

การป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (คดีคุณภาพ)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลาประมาณ 01.00 น. ตามที่ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้มีนโยบายให้เร่งรัดการปราบปรามสินค้าที่มิชอบด้วยกฎหมายตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ภายใต้การอำนวยการของนายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ได้สั่งการให้ นายอนันต์ วงศ์ซิ้ม ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม พร้อมสายตรวจสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และนายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี พร้อมสายตรวจสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี ร่วมกับ สายตรวจส่วนกลาง สตป. กรมสรรพสามิต พร้อมชุดเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ สนธิกำลังร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัดปราจีนบุรี นำโดย พันเอก ปิยะ เกียรติอมรเวช รอง ผอ. รมน. จังหวัด ป.จ. (ท.) และกอ.รมน. จังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดย นายศักสุขรัฐ เสนะวงค์ จ.ส.อ. ณัฐพล แก้วประเสริฐ เข้าทำการตรวจสอบกล่องพัสดุบรรจุสินค้า ซึ่งบรรทุกมาในรถขนส่งไปรษณีย์ทะเบียน 53 - 6251 กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์คัดแยกไปรษณีย์กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายธนาพงศ์ ระดมยศ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนก ระดับ 8 รักษาการ ผช. หัวหน้าศูนย์ไปรษณีย์กบินทร์บุรี ร่วมเป็นพยานในการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ พบของกลางเป็นสินค้ายาสูบต่างประเทศที่มิชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 78,880 ซอง และสุราแช่ประเภทไวน์ต่างประเทศมิชอบด้วยกฎหมายจำนวน 204 ขวดปริมาณน้ำสุรา 153 ลิตร โดยสินค้าที่ตรวจพบดังกล่าวนั้น เป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งคำนวณเป็นค่าภาษีสรรพสามิตสินค้ายาสูบเป็นจำนวน 4,957,531.52 บาท ประมาณค่าปรับเป็น จำนวน 74,362,972.77 บาท ค่าภาษีสินค้าสุรา ประเภทไวน์ จำนวน 43,392.75 บาท ประมาณการค่าปรับ จำนวน 650,891.25 บาท รวมภาษีสรรพสามิตทั้งหมด จำนวน 5,000,924.27 บาท ประมาณการค่าปรับรวมทั้งหมด จำนวน 75,013,864.02 บาท จึงนำของกลางทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

DSC_0128.jpg

ตลาดนัดหมุนเวียน (Circular Market) ครั้งที่ 1

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 จัดกิจกรรม Regional Excise Office 2 ESG Day ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยการจัดตลาดนัดหมุนเวียน (Circular Market) เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำเอาเสื้อผ้าและสิ่งของที่ใช้แล้วมาจำหน่าย เพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่และเป็นการลดการกำจัดขยะ รวมถึงสร้างรายได้ให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยมีสรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ อาคารที่พักเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่จากทั้งสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่เป็นอย่างดี

S__14327811_0.jpg

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพออกกำลังกาย Excise Exercise Day

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพออกกำลังกาย Excise Exercise Day เพื่อให้เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงให้กับบุคลากร และสร้างความสามัคคี ภายในองค์กร และสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2

S__14327826_0.jpg

Big Cleaning Day

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายละนอง เเก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันทำความสะอาด (Big Cleaning Day) พร้อมจัดสถานที่เพื่อจัดกิจกรรม Regional Excise Office 2 ESG Day ตลาดนัดหมุนเวียน (Circular Market) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้มีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และการรักษาความสะอาด ให้พื้นที่อาคารสำนักงานเป็นพื้นที่สีเขียว เป็นไปตามยุทธศาตร์กรมสรรพสามิต ESG EASE "ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สร้างมาตรฐานสากลเดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน" ณ บริเวณโดยรอบสำนักงานและบ้านพัก

จิตอาสาปลูกต้นไม้.jpg

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) 23 ตุลาคม 2566

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) โดยร่วมกันปลูกต้นไม้และกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ บริเวณสระน้ำประปาหนองรี หมู่ที่ 8 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

DSC_0257.jpg

กิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างบูรณาการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน แลกเปลี่ยนข้อราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กับหน่วยงาน ภายในจังหวัดชลบุุรีอย่างไม่เป็นทางการ ณ โรงเรียนชลกัลยานุกูล อ.เมือง จ.ชลบุรี

S__9257086_0.jpg

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ส่วนกฎหมาย ได้รับมอบหมาย เป็นผู้แทน สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ จังหวัดชลบุรี

LINE_ALBUM_13 ตุลา 66_๒๓๑๐๑๖_56.jpg

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 "วันนวมินทรมหาราช"

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 "วันนวมินทรมหาราช"
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทน สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

DSC_0011.jpg

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นำโดยนายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 พร้อมด้วยข้าราชการ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย พร้อมเพรียงกันยืนตรง เคารพธงชาติ ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

381117770_629898885925405_2345699422261124251_n.jpg

EXCISE ESG DAY และกิจกรรม "ตลาดนัดหมุนเวียน" (CIRCULAR MARKET)

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ร่วมงาน EXCISE ESG DAY และกิจกรรม "ตลาดนัดหมุนเวียน" (CIRCULAR MARKET) ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต ผ่านทาง Facebook Live