สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวรับสมัครงาน

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศกรมสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดคลิก

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศกรมสรรพสามิต

 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต รายละเอียดคลิก

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต คลิกที่นี่

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 รายละเอียดคลิก

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศรายชื่อ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

รายละเอียดคลิก

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศรายชื่อ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียดคลิก

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 รายละเอียดคลิก

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศรายชื่อ

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการเฉพราะกิจ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษี และนิติกร

รายละเอียดคลิก

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศกรมสรรพสามิต 

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุลคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 รายละเอียดคลิก