สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลข่าวสาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดคลิก new_ico.gif

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดคลิก

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดคลิก

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รายละเอียดคลิก

ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม รายละเอียดคลิก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

  • ประจำเดือนกันยายน 2564 รายละเอียด
  • รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน 2564 รายละเอียด
  • ประกาศกรมสรรพสามิต "ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้" รายละเอียด
  • ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" รายละเอียดคลิก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

  • ประจำเดือนกันยายน 2563 รายละเอียด
  • รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน 2563 รายละเอียด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

  • ประจำเดือนกันยายน 2562 รายละเอียด
  • รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน 2562 รายละเอียด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559