สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประกวดราคา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิกที่นี่

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานสรรพสามิตและอาคารพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

รายละเอียดคลิกที่นี่

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศกรมสรรสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารพักอาศัยข้าราชการสรรพสามิตภาคที่ ๒ ด้วยการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidden)

ประกาศกรมสรรสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารพักอาศัยข้าราชการสรรพสามิตภาคที่ ๒ ด้วยการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidden) รายละเอียดคลิกที่นี่

กรมสรรพสามิต | Excise Department

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidden) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidden) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและและอาคารพักอาศัยข้าราชการสรรพสามิตภาคที่ ๒ ตามประกาศกรมสรรพสามิต รายละเอียดคลิกทีนี่