สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

DSC_0075.jpg

กิจกรรมการออกแบบประสบการณ์บริการของผู้เสียภาษี User Experience & Service Design ตามโครงการ UX ของกรมสรรพสามิต บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

วันที่ 2 เมษายน 2567 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 โดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมการออกแบบประสบการณ์บริการของผู้เสียภาษี User Experience & Service Design ตามโครงการ UX ของกรมสรรพสามิต ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้แทน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรม และ ดร.สมศักดิ์ สุวรรณสุขกุล ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะหัวหน้าทีม UX ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีเป้าหมายกิจกรรม คือ ระดมความเห็นเพื่อจัดทำบันทึกประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Journey) ทำความเข้าใจ ในมุมมองของผู้เสียภาษีของหน่วยงาน (Empathize) และระบุข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ (Define) ระดมสมอง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในแต่ละจุดของบริการ (Ideate & Solution) ซึ่งได้รับฟังอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ จากกระบวนการทำงาน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิด ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการ เพื่อนำสู่การแนวทางการแก้ไขปัญหา และสร้างความพึงใจให้กับผู้ประกอบการ ตอบรับกับแนวทางการขับเคลื่อน EASE EXCISE ปี 2567 ของกรมสรรพสามิต หัวข้อ "บริการมีมาตรฐาน ตอบโจทย์ และตรงใจผู้เสียภาษีเพิ่มขึ้น" ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

DSC_0169.jpg

กิจกรรม Excise ESG การคัดแยกขยะ

วันที่ 27 มีนาคม 2567 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ร่วมกันคัดแยกขยะ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางวิสัยทัศน์ของกรมสรรพสามิต และเป็นไปตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
- ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
- เน้นนโยบายหลัก ESG
- ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ EASE Excise 2567
- ภายใต้ Vision
"ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต
มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
สร้างมาตรฐานสากล เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน"

DSC_0055.jpg

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพออกกำลังกาย Excise Exercise Day

วันที่ 27 มีนาคม 2567 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพออกกำลังกาย Excise Exercise Day เนื่องจากกระแสโลกทุกวันนี้กระหึ่มด้วยคำว่า "ความยั่งยืน" หรือ Sustainability ซึ่งมีแนวทาง ESG เป็นองค์ประกอบสำคัญ ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในส่วนหนึ่งของ "ESG" คือ Social การส่งเสริมสุขภาวะ ส่งเสริมสุขอนามัย ให้บุคลากรภายในองค์กรให้มีสุขภาพแข็งแรง สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เห็นถึงความสำคัญจึงมีวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกวันพุธเป็นวัน Spot Day ให้บุคลากรภายสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 แต่งกายชุดกีฬาเพื่อออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพให้ร่างกายพร้อม ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสามัคคีภายในองค์กร ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

DSC_0094.jpeg

กิจกรรมการออกแบบประสบการณ์บริการของผู้เสียภาษี User Experience & Service Design ตามโครงการ UX ของกรมสรรพสามิต บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 25 มีนาคม 2567 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 โดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมการออกแบบประสบการณ์บริการของผู้เสียภาษี User Experience & Service Design ตามโครงการ UX ของกรมสรรพสามิต ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้แทน บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม และ ดร.สมศักดิ์ สุวรรณสุขกุล ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะหัวหน้าทีม UX ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีเป้าหมายกิจกรรม คือ ระดมความเห็นเพื่อจัดทำบันทึกประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Journey) ทำความเข้าใจในมุมมองของผู้เสียภาษีของหน่วยงาน (Empathize) และระบุข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ (Define) ระดมสมอง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในแต่ละจุดของบริการ (Ideate & Solution) ซึ่งได้รับฟังอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ จากกระบวนการทำงาน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิด ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการ เพื่อนำสู่การแนวทางการแก้ไขปัญหา และสร้างความพึงใจให้กับผู้ประกอบการ ตอบรับกับแนวทางการขับเคลื่อน EASE EXCISE ปี 2567 ของกรมสรรพสามิต หัวข้อ “บริการมีมาตรฐาน ตอบโจทย์ และตรงใจผู้เสียภาษีเพิ่มขึ้น” ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

LINE_ALBUM_โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ_๒๔๐๓๑๑_17.jpg

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน"

วันที่ 8 - 10 มีนาคม 2567 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต นำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดมีวัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่องค์กร เป็นไปตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สร้างมาตรฐานสากล เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน” ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart People ณ โรงแรมวังใต้ สุราษฎร์ธานี

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

ข่าวปราบปราม