สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

DSC_0005.JPG

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างแอพพลิเคชั่นด้วย AppSheet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"

วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างแอพพลิเคชั่นด้วย AppSheet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" ให้กับบุคลากรภายในสำนักงานและพื้นที่ภายในสังกัด และผ่านระบบออนไลน์ โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และมีทักษะทางด้านดิจิทัล สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ในการให้บริการผู้มาติดต่อ ให้สอดคล้องกับภารกิจงานในหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง Appsheet ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

DSC_0010.jpg

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้ Google Sheet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"

วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้ Google Sheet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" ให้กับบุคลากรภายในสำนักงานและพื้นที่ภายในสังกัด และผ่านระบบออนไลน์ โดยท่านละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เป็นผู้เปิดกล่าวพิธีและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรภายในสังกัด สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ได้มีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น ได้พัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยี ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย สะดวก เป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานทุกที่ทุกเวลา โดยผ่านการประยุกต์ใช้ Google Sheet ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ สอดคล้องกับการเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

426239878_704688965113063_1397423794354533182_n.jpg

โครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด วันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปี พ.ศ. 2567 จังหวัดชลบุรี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม เป็นผู้แทน สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เข้าร่วมโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด วันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วัดตาลล้อม ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี

20240202_120127.jpg

โครงการศึกษาดูงาน เสริมสร้างประสบการณ์เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นบุคคลต้นแบบขององค์กร โดยศึกษาดูงาน โรงงานสุราชุมชน บริษัท สักทองแพร่ การค้า จำกัด จังหวัดแพร่

วันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2567 นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน เสริมสร้างประสบการณ์เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นบุคคลต้นแบบขององค์กร ให้กับเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดภาค 2 เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบนำความรู้มาต่อยอดในการพัฒนาระบบการทำงานพร้อมนำตัวอย่างผู้ประสบความสำคัญเป็นบุคคลต้นแบบระดับประเทศมาสื่อสารและส่งต่อความรู้ให้กับหน่วยงานตนเองและประชาชน ผู้ประกอบการ โดยศึกษาดูงาน โรงงานสุราชุมชน บริษัท สักทองแพร่ การค้า จำกัด จังหวัดแพร่

009.jpg

ประชุมคณะทำงานที่ได้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร การยกระดับการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เก่ง ดี มีความสุข

วันที่ 17 มกราคม 2567 คณะทำงานที่ได้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร การยกระดับการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เก่ง ดี มีความสุข ร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและกำหนดแนวทางการทำงานของคณะทำงานและปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมคณะทำงานให้เหมาะสม พร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตาม ยุทธศาสตร์ “EASE Excise” ยกเครื่องสรรพสามิตสู่ “กรม ESG” ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม