สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

DSC_0011.jpg

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นำโดยนายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 พร้อมด้วยข้าราชการ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย พร้อมเพรียงกันยืนตรง เคารพธงชาติ ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

381117770_629898885925405_2345699422261124251_n.jpg

EXCISE ESG DAY และกิจกรรม "ตลาดนัดหมุนเวียน" (CIRCULAR MARKET)

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ร่วมงาน EXCISE ESG DAY และกิจกรรม "ตลาดนัดหมุนเวียน" (CIRCULAR MARKET) ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต ผ่านทาง Facebook Live

DSC_0209.jpg

กิจกรรมสภากาแฟ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 จัดกิจกรรมสภากาแฟ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีท่านละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างบูรณาการร่วมมือภายในหน่วยงาน ร่วมกันลดใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็น ดำเนินการคัดแยกขยะ และจัดการขยะอย่างถูกวิธี รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการจัดการทรัพยากรแบบหมุนเวียน พร้อมมีการร่วมกันออกกำลังกายตอนเช้า เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ผ่อนคลายและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่องค์กรภาครัฐต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (Environment Social Governance : ESG)

DSC_0001.jpg

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การขับเคลื่อนนวัตกรรมภาครัฐสู่การบริการที่เป็นเลิศและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 11 - 12 กันยายน 2566 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 นำโดยนายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การขับเคลื่อนนวัตกรรมภาครัฐสู่การบริการที่เป็นเลิศและยั่งยืน ร่วมประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2566 ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทหน่วยงานระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง/สำนักงานเลขานุการกรม/สำนักงานสรรพสามิตภาค ประเภทเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต ผลงาน ระบบติดตามการชำระภาษี และการตรวจปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดก็บภาษี (Excise Tax Monitoring) ETM โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมการประกาศรางวัลดังกล่าว ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล รัชดา กรุงเทพมหานคร

2345.jpg

การศึกษาดูงานเกี่ยวกับสินค้าสุราเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทุกมิติตามยุทธศาสตร์ EASE Excise

การศึกษาดูงานเกี่ยวกับสินค้าสุราเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทุกมิติตามยุทธศาสตร์ EASE Excise ณ โรงงานอุตสาหกรรมสุราในพื้นที่ชัยนาท และสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2566

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว