สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  รายงานประจำปี

ปกหน้า 2022.jpg

สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- PDF 
- E-BOOK

สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

PDF

สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

PDF

สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

PDF  

สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

PDF  

สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

PDF   


    

 

 

 

 

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2