สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department บทความ/การจัดการความรู้ (KM)

เอกสาร รายละเอียด
รายการเบิกจ่ายงบทดรอง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเบิกจ่ายงบทดรอง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
เดือน ตุลาคม 2562 คลิกที่นี่
เดือน พฤศจิกายน 2562 คลิกที่นี่
เดือน ธันวาคม 2562 คลิกที่นี่
เดือน มกราคม 2563 คลิกที่นี่
เดือน กุมภาพันธ์ 2563 คลิกที่นี่
แจ้งย้ายที่ทำการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง แห่งใหม่ รายละเอียด
เอกสารเผยแพร่ คู่มือสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 รายละเอียด
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
แจ้งเวียนราชการส่วนภูมิภาค รายละเอียด คลิกที่นี่
เผยแพร่บทความ จำนวน 5 เรื่อง รายละเอียด คลิกที่นี่
เผยแพร่บทความ ประจำเดือน มกราคม 2563 คลิกที่นี่
ความรู้ เรื่อง เครื่องดื่ม ตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 รายละเอียด
สรุปผลการติดตามเงินคืนโครงการรถยนต์ใหม่คันแรก ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2557 ถึง เดือน ตุลาคม 2562 รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สุรา (ยาดอง) เพื่อชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจตรงกัน และ หลีกเลี่ยงการกระทำผิดตาม พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 รายละเอียด
การบริหารจัดการข้อร้องเรียน ของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง รายละเอียด
รายงานการเบิกจ่าย งบทดลองของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 รายละเอียด
ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง รายละเอียด
คู่มือสำหรับประชาชน ประจำปี 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง รายละเอียด
รูปภาพแผนที่ Zoning ระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา มัธยมศึกษา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง รายละเอียด
  รูปภาพแผนที่ Zoning ระดับประถมศึกษา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทองรายละเอียด
KM รอบ 6 เดือนหลัง ครั้งที่ 2 เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการรถยนต์คันแรก รายละเอียด
KM บรรยายสินค้าเครื่องดื่ม รายละเอียด
KM พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง รายละเอียด
การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) ครั้งที่1 ประจำปี 2561 รายละเอียด
รายงานงบทดลอง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด
KM พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง รายละเอียด