สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department บทความ/การจัดการความรู้ (KM)

เอกสาร รายละเอียด
pdfBig2.png

 

  การขออนุญาตเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสายละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ พ.ศ. 2560

 pdfBig2.png

 

  การขออนุญาตเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น 

pdfBig2.png

 

  การขออนุญาตให้มีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย ตามมาตรา 31 (1)

JPGICON.png

 

  หลักเกณฑ์ วิธีการ แจ้งราคาขายปลีกแนะนำและคำนวนภาษีสรรพสามิต

JPGICON.png

 

  โครงสร้างภาษีสรรพสามิตตามราคาขายปลีกแนะนำ