สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ฐานข้อมูล

 วีดีโอการเชื่อมโยงข้อมูล ใบอนุญาตนำเข้าส่งออก สุรา ยาสูบ ไพ่ ระหว่างกรมสรรพสามิตกับกรมศุลกากร คลิกที่นี่