สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team (MS Team) ระหว่างสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 กับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team (MS Team)กับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เรื่อง ขอหารือและข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานการปรับปรุงมาตรวัดชนิด Orifice Flow Meter ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่รับเข้าหรือจ่ายออกจากโรงอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. 2560 และระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ พ.ศ. 2560 

    •  C13AAD69-0C30-4280-A8FA-4C8730C26B58.jpg