สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลติดต่อสำนักงาน

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 

โทร. 0 3878 3511, โทรสาร. 0 3827 3074

hotline. 720000 

Email : excise_pak2@excise.go.th  

ที่ตั้ง : 115 หมู่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

 

Map_pak21.jpg