สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ผู้บริหารและบุคลากร โครงสร้างองค์กร สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
 
ผู้อำนวยการ | ส่วนอำนวยการ | ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ | ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
 
 ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม | ส่วนกฎหมาย
 
ผู้บริหาร

 Pak For Web.jpg
นายละนอง แก้วศรีช่วง

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

Rg1-footer.jpg

นพดล พิพัฒน์นภาพร125.jpg

      นายนพดล พิพัฒน์นภาพร
   รต. ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

 

Rg1-footer.jpg
นางพงษ์ลดา หมู่ศิริ.jpg  ผอ.เหมียวลงเว็บ.jpg  ว่าง.jpg พี่เอ๋ลงเว็บOK.jpg ผอโย_OK-web.jpg

  นางพงษ์ลดา หมู่ศิริ

  นางสุภาพร วัฒนเจริญ

-ว่าง-

นายอนันต์ วงศ์ซิ้ม

นายสหพัฒน์ ศรีลาพัฒน์

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร
การจัดเก็บภาษี

 

  ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ 
  ป้องกันและปราบปราม

ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย

 
Rg1-footer.jpg

 

 ส่วนอำนวยการ
 

 นางพงษ์ลดา หมู่ศิริ.jpg

นางพงษ์ลดา หมู่ศิริ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
บนซ้าย   บนขวา

 

บุญตา ด้วงเเสง.jpg

นางสาวบุญตา ด้วงเเสง
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

ล่างซ้าย   ล่างขวา

 

   นางแพรวพรรณ ทอพุ่ม.jpg 

นางแพรวพรรณ ทอพุ่ม
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

   
   
   

นางสาวเรวดี พูลแก้ว.jpg

นางสาวเรวดี พูลแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


     

 

  ว่าง.jpg
-ว่าง-

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


 นางสาวเหมือนฝัน อ่อนวรรณะ.jpg   

นางสาวเหมือนฝัน อ่อนวรรณะ
นักทรัพยากรบุคคล

นายประชา บุญภา.jpg

 

 


 

      Kanokorn _OK.jpg นายฤทธิ์ณรงค์ เหลืองอร่าม.jpg
นายประชา บุญภา
พนักงานพิมพ์

       

นางสาวกนกรัตน์ บุญโกย
นักทรัพยากรบุคคล

นายฤทธิ์ณรงค์ เหลืองอร่าม
เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.รัชฎา จูเขียว.jpg นายภูมิพัฒน์ อิทธิอริยกานนท์.jpg น.ส.สุภิตรา  นาทิพย์.jpg
นางสาวรัชฎา จูเขียว
พนักงานการเงินและบัญชี
นายภูมิพัฒน์ อิทธิอริยกานนท์
นักวิชาการสรรพสามิต
นางสาวนาฏยา นาทิพย์
นักวิชาการสรรพสามิต
 นางวรณา--มาเจริญ-_OK.jpg s _p2.jpg  นายมนัส โพธิ์ช่วย.jpg
นางวรณา มาเจริญ
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
นายชวินโรจน์ บุญกิจธนศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายมานัส โพธิ์ช่วย
พนักงานขับรถยนต์
นายจำลอง  กลิ่นหอม.jpg  นายวิโรจน์ อุดมผล.jpg นายภาคภูมิ ประทุมพรสูตร.jpg 
นายจำลอง กลิ่นหอม
พนักงานขับรถยนต์
นายวิโรจน์ อุดมผล
พนักงานขับรถยนต์
นายภาคภูมิ ประทุมสูตร
พนักงานขับรถยนต์

 

   นายศราวุธ-ทองอินทรา.jpg

            นายธวัฒน์ วงษ์ปรีชายิ่ง.jpg 
นายศราวุธ ทองอินทรา
พนักงานขับรถยนต์

 
นายปิยะกร สุขทรัพย์
พนักงานขับรถยนต์
 

 

 กลับด้านบน
                                 


Rg1-footer.jpg 

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ผอ.เหมียวลงเว็บ.jpg

   นางสุภาพร วัฒนเจริญ
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายสารสนเทศและบริการ   ฝ่ายพัฒนาระบบงาน
บนซ้าย   บนขวา
Rg1ChaiDemot.jpg
-ว่าง-
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
ล่างซ้าย   ล่างขวา

Krid For Web.jpg
นายกฤดิกร รัตนพิสุทธิ์กิจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

   
   
   
นายปณิธาน ศรประชุม.jpg นางสาวกาญจนา  ปิยะธรรมมาภาพ.png        พี่วาดมี-bg.jpg รภัสสิทธิ์.jpg
นายปณิธาน ศรประชุม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 นางสาวกาญจนา ปิยะธรรมาภาพ
นักวิชาการสรรพสามิต

      นางสาววาสนา อ่ำเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายรภัสสิทธิ์ กำจรอัครหิรัญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 
     

นายอนุพงศ์ ราชิน.png

นายอนุพงศ์ ราชิน
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

นายศุภสิทธิ์ ศรีแจ้ง.jpg

นายศุภสิทธิ์ ศรีแจ้ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลับด้านบน
 Rg1-footer.jpg

 

ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

 Rg1ChaiDemot.jpg

-ว่าง-

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี 

ฝ่ายวางแผนและบริหาร   ฝ่ายติดตามและประเมินผล
บนซ้าย   บนขวา
วราภรณ์ วรทรัพย์.jpg
นางวราภรณ์ วรทรัพย์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
ล่างซ้าย   ล่างขวา

Rg1ChaiDemot.jpg

-ว่าง-
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

   
   
   
พี่ระนองลงเว็บ1.jpg  Rg1ChaiDemot.jpg        พี่แดงลงเว็บ-ok.jpg  พี่เก๋จัดเก็บลงเว็บ.jpg

นายระนอง บุญมี
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

-ว่าง-
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

      นางสาวภัทรภร ตลับกลาง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
นางสาวดวงสมร พุทธโคตร
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
น.ส.ปาริชาติ  ขันเจริญ.jpg น.ส.สิริเรียม  บุญกิจธนศรี.jpg
นางสาวปาริชาติ ขันเจริญ
นักวิชาการสรรพสามิต
นางสาวสิริเรียม บุญกิจธนศรี
นักวิชาการสรรพสามิต
น.ส.เมธาวี  พุ่มศรี.jpg น.ส.บุษยรังสี  อินพุ่ม.jpg

นางสาวเมธาวี พุ่มศรี
นักวิชาการสรรพสามิต

 

นางสาวบุษยรังสี อินพุ่ม
นักวิชาการสรรพสามิต

น.ส.เอื้องพร จุมพล.jpg

นางสาวเอื้องพร จุมพล
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

Sorawat_Sudkaew ok.png

นายสรวัชร์ สุดแก้ว
นักวิชาการสรรพสามิต

Pitchaporn_Thapanakulsak.jpg

นางสาวพิชชาพร ฐาปนกุลศักดิ์
นักวิชาการสรรพสามิต

 


 

 

กลับด้านบน
Rg1-footer.jpg 

 

ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม

พี่เอ๋ลงเว็บOK.jpg

นายอนันต์ วงศ์ซิ้ม
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
ฝ่ายตรวจสอบภาษี   ฝ่ายป้องกันและปราบปราม
บนซ้าย   บนขวา
นางสาวจันทนา ขจิตพรกุล.jpg ล่างซ้าย   ล่างขวา S__6594567.jpg

นางสาวจันทนา ขจิตพรกุล
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ

      นายอาทิตย์ บุญชัย
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
นางสาวภาวิณี เอมโอช.jpg           พ.จ.ท. นพดล ชูเชาวน์.jpg
นางสาวภาวิณี เอมโอช
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

     

 
พ.จ.ท.นพดล ชูเชาวน์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
น.ส.นฤทัย ศรีแสงจันทร์.jpg  น.ส.วรรณนิภา อุมา.jpg       พี่อ๊อดลงเว็บ-New.jpg   นายลาภิศ สอนดี.jpg
นางสาวนฤทัย ศรีแสงจันทร์ 
นักตรวจสอบภาษี
นางสาววรรณนิภา อุมา
นักตรวจสอบภาษี
 
      นายพิเศษ นะรุน
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
 
นายลาภิศ สอนดี
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
 
น.ส.วิกานดา แท่นหิน.jpg     น้องแฟกส์ลงเว็บ.jpg นายอนุชา  เพ็ชรกู.jpg นายตรัยวรัตน์  เสรีพันธ์.jpg
นางสาววิกานดา แท่นหิน
นักตรวจสอบภาษี

นางสาวปราณี ใจอุ่น
นักตรวจสอบภาษี

นายอนุชา เพ็ชรกูล
นักวิชาการสรรพสามิต
นายตรัยวรัตน์ เสรีพันธ์
นักวิชาการสรรพสามิต
 

  จุฬาลักษณ์.jpg

นางสาวฐิติรัตน์ บุญนรานุรักษ์.jpg น.ส.อภิญญา บรรดาศักดิ์.jpg


  นางสาวจุฬาลักษณ์ ดีนาน
  เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวฐิติรัตน์ บุญนรานุรักษ์
นักวิชาการสรรพสามิต
นางสาวอภิญญา บรรดาศักดิ์
นักวิชาการสรรพสามิต
 
 
      นายสำเริง  นันทานนท์.jpg
     

นายสำเริง นันทานนท์
พนักงานขับรถยนต์
กลับด้านบน
 Rg1-footer.jpg

 

ส่วนกฎหมาย
 

ผอโย_OK-web.jpg
นายสหพัฒน์ ศรีลาพัฒน์
ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย

       นายโอฬาร หิริโอตป์.jpg ดารารัฐ.jpg Nilawan Chaikasewee.jpg
    นายโอฬาร หิริโอตป์
   รต.นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวดารารัฐ เพชรไทย
นิติกรชำนาญการ
นางสาวนิลาวัณย์ ชัยกะเสวี
นิติกรปฏิบัติการ
       นายแสงชัย.jpg พี่ป๋อมชุดน้ำเงิน.jpg มุกดารัศมิ์ พระสว่าง.jpg
     นายแสงชัย แสวงกชกร
    นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวฐิติภรณ์ พงษ์ประเสริฐ
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวมุกดารัศมิ์ พระสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
     
 

 
 
กลับด้านบน
 Rg1-footer.jpg