สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ผู้บริหารและบุคลากร


 โครงสร้างองค์กร สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
 
ผู้อำนวยการ | ส่วนอำนวยการ | ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ | ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
 
 ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม | ส่วนกฎหมาย
 
ผู้บริหาร

 นายละนอง แก้วศรีช่วง.jpg

นายละนอง แก้วศรีช่วง
Mr. Lanong Kaewsrichuang
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Director of Regional Excise Office 2

Mail.png lanong@excise.go.th  Phone.png 720001

Rg1-footer.jpg

นพดล พิพัฒน์นภาพร125.jpg

นายนพดล พิพัฒน์นภาพร
Mr. Nopadol Pipatnapaporn
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
Excise Tax Collection Administration Expert

Mail.png nopadol_p@excise.go.th  Phone.png 720005

Rg1-footer.jpg

นางพงษ์ลดา หมู่ศิริ.jpg

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุขกุล.jpg

วราภรณ์ วรทรัพย์.jpg

ว่าง.jpg

ผอโย_OK-web.jpg

นางพงษ์ลดา หมู่ศิริ
Mrs. Ponglada Moosiri
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
Director of General Administration Division

Mail.png ponglada@excise.go.th  Phone.png 720011

ดร.สมศักดิ์ สุวรรณสุขกุล
Somsak Suwansukkul Ph.D.
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Head of Information Technology Division

Mail.png khun_tum@excise.go.th  Phone.png 720031

นางวราภรณ์ วรทรัพย์
Mrs. Waraporn Worasap
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
Head of Tax Collection Administration Division

Mail.png varaporn_si@excise.go.th  Phone.png 720051

-ว่าง-
 
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
 

 

นายสหพัฒน์ ศรีลาพัฒน์
Mr. Sahapat Srilapat
ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย
Head of Legal Division

Mail.png sahapat@excise.go.th  Phone.png 720091

 

 


 

 

 
Rg1-footer.jpg

 

 ส่วนอำนวยการ
 

นางพงษ์ลดา หมู่ศิริ.jpg

นางพงษ์ลดา หมู่ศิริ
Mrs. Ponglada Moosiri
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
Director of General Administration Division

Mail.png ponglada@excise.go.th  Phone.png 720011

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
บนซ้าย   บนขวา

นายรังสรรค์ ประวัติมงคลกุล.jpg

นายรังสรรค์ ประวัติมงคลกุล
Mr. Rungsan Prawatmongkonkun
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
Excise Technical Officer, Practitioner Level

Mail.png rungsan_pr@excise.go.th  Phone.png 720015

ล่างซ้าย   ล่างขวา

ว่าง.jpg

-ว่าง-
 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
 

 

   
   
   

นางสาวเรวดี พูลแก้ว.jpg

นางสาวเรวดี พูลแก้ว
Miss Rawadee Poonkaew
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Finance and Accounting Analyst, Practitioner Level

Mail.png rawadee_p@excise.go.th  Phone.png 720015


     

นายกษิดิทธิ์ แก้วเกร็ด.jpg

นายกษิดิทธิ์ แก้วเกร็ด
Mr. Kasidit Kaewkred
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
Human Resource Officer, Practitioner Level

Mail.png kasidit_k@excise.go.th  Phone.png 720019

นางสาวเหมือนฝัน อ่อนวรรณะ.jpg

นางสาวเหมือนฝัน อ่อนวรรณะ
Miss Muanfan Onwanna
นักทรัพยากรบุคคล
Human Resource Officer

Mail.png muanfan@excise.go.th  Phone.png 720019

นายประชา บุญภา.jpg

 

 


 

     

Kanokorn _OK.jpg

นายฤทธิ์ณรงค์ เหลืองอร่าม.jpg

นายประชา บุญภา
Mr. Pracha Boonpa
พนักงานพิมพ์
Typist

Mail.png pracha_b@excise.go.th  Phone.png 720081

       
นางสาวกนกรัตน์ บุญโกย
Miss Kanogrut Boonkoy
นักทรัพยากรบุคคล
Human Resource Officer

Mail.png kanokorn@excise.go.th  Phone.png 720018

นายฤทธิ์ณรงค์ เหลืองอร่าม
Mr. Ritnarong Leungaram
เจ้าพนักงานธุรการ
General Service Officer

Mail.png ritnarong@excise.go.th  Phone.png 720018

น.ส.รัชฎา จูเขียว.jpg

นายภูมิพัฒน์ อิทธิอริยกานนท์.jpg

น.ส.สุภิตรา  นาทิพย์.jpg

นางสาวรัชฎา จูเขียว
Miss Ratchada Jookiaw
พนักงานการเงินและบัญชี
Finance and Accounting Officer

Mail.png ratchada_j@excise.go.th  Phone.png 720015

นายภูมิพัฒน์ อิทธิอริยกานนท์
Mr. Phumephat Ittiariyakanon
นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Officer

Mail.png phumephat@excise.go.th  Phone.png 720014

นางสาวนาฏยา นาทิพย์
Miss Nattaya Natirp
นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Officer

Mail.png nattaya_n@excise.go.th  Phone.png 720013

นางวรณา--มาเจริญ-_OK.jpg

s _p2.jpg

นายมนัส โพธิ์ช่วย.jpg

นางวรณา มาเจริญ
Mrs. Vorana Majalerun
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
Excise Officer

Mail.png vorana@excise.go.th  Phone.png 720012

นายชวินโรจน์ บุญกิจธนศรี
Mr. Chawinroj Boonkijthanasri
พนักงานขับรถยนต์
Driver

Mail.png chawinroj@excise.go.th  Phone.png 720081

นายมานัส โพธิ์ช่วย
Mr. Manus Pochoy
พนักงานขับรถยนต์
Driver

 

นายจำลอง  กลิ่นหอม.jpg

นายวิโรจน์ อุดมผล.jpg

นายภาคภูมิ ประทุมพรสูตร.jpg

นายจำลอง กลิ่นหอม
Mr. Jamlong Klinhorm
พนักงานขับรถยนต์
Driver

 

นายวิโรจน์ อุดมผล
Mr. Wirot Audomphol
พนักงานขับรถยนต์
Driver

 

นายภาคภูมิ ประทุมสูตร
Mr. Pakpum Pratumpornsut
พนักงานขับรถยนต์
Driver

Mail.png Pakpum@excise.go.th  Phone.png 720081

นายศราวุธ-ทองอินทรา.jpg

 

นายธวัฒน์ วงษ์ปรีชายิ่ง.jpg

นายศราวุธ ทองอินทรา
Mr. Sarawut Thongintra
พนักงานขับรถยนต์
Driver

 


 
นายปิยะกร สุขทรัพย์
Mr. Piyakorn Suksab
พนักงานขับรถยนต์
Driver

 

 

 

 กลับด้านบน
                                 


Rg1-footer.jpg 

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุขกุล.jpg

ดร.สมศักดิ์ สุวรรณสุขกุล
Somsak Suwansukkul Ph.D.
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Head of Information Technology Division

Mail.png khun_tum@excise.go.th  Phone.png 720031

ฝ่ายสารสนเทศและบริการ   ฝ่ายพัฒนาระบบงาน
บนซ้าย   บนขวา

จ่าเอกนิพนธ์ เจริญประพัฒน์.jpg

นายนิพนธ์ เจริญประพัฒน์
Mr. Niphon Jalearprapat
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
Excise Technical Officer, Professional Level

Mail.png niphon_j@excise.go.th  Phone.png 720036

ล่างซ้าย   ล่างขวา

Krid For Web.jpg

นายกฤดิกร รัตนพิสุทธิ์กิจ
Mr. Kridikorn Ratanapisutkig
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
Computer Technical Officer, Senior Professional Level

Mail.png krid@excise.go.th  Phone.png 720032

   
   
   

นายปณิธาน ศรประชุม.jpg

นางสาวกาญจนา  ปิยะธรรมมาภาพ.png

     

 พี่วาดมี-bg.jpg

นายรภัสสิทธิ์ กำจรอัครหิรัญ.jpg

นายปณิธาน ศรประชุม
Mr. Panitarn Sornprachum
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
General Service Officer, Experienced Level

Mail.png panitarn@excise.go.th  Phone.png 720035

นางสาวกาญจนา ปิยะธรรมาภาพ
Miss Kanjana Piyathammapap
นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Officer

Mail.png kanjana_pi@excise.go.th  Phone.png 720035

     
นางสาววาสนา อ่ำเจริญ
Miss Wasana Umcharoen
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
General Service Officer, Operational Level

Mail.png wasana_u@excise.go.th  Phone.png 720033

นายรภัสสิทธิ์ กำจรอัครหิรัญ
Mr. Raphassith Kamjornakkarahiran
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Computer Technical Officer, Practitioner Level

Mail.png raphas@excise.go.th  Phone.png 720034

 
     

นายอนุพงศ์ ราชิน.png

นายอนุพงศ์ ราชิน
Mr. Anuphong Rachin
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
Computer Operator

Mail.png anuphong_r@excise.go.th  Phone.png 720033

นายศุภสิทธิ์ ศรีแจ้ง.jpg

นายศุภสิทธิ์ ศรีแจ้ง
Mr. Supasit Srijang
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Computer Technical Officer

Mail.png supasit_s@excise.go.th  Phone.png 720033

กลับด้านบน
 Rg1-footer.jpg

 

ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

 วราภรณ์ วรทรัพย์.jpg

นางวราภรณ์ วรทรัพย์
Mrs. Waraporn Worasap
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
Head of Tax Collection Administration Division

Mail.png varaporn_si@excise.go.th  Phone.png 720051

ฝ่ายวางแผนและบริหาร   ฝ่ายติดตามและประเมินผล
บนซ้าย   บนขวา

Rg1ChaiDemot.jpg

-ว่าง-
  
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
  

 

ล่างซ้าย   ล่างขวา

นางแพรวพรรณ ทอพุ่ม.jpg

นางแพรวพรรณ ทอพุ่ม
Mrs. Praewpan Thorphum
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
Excise Technical Officer, Professional Level

Mail.png praewpan@excise.go.th  Phone.png 720055

   
   
   

พี่ระนองลงเว็บ1.jpg

นางรัชนี ชมรัตน์.jpg

     

พี่แดงลงเว็บ-ok.jpg

พี่เก๋จัดเก็บลงเว็บ.jpg

นายระนอง บุญมี
Mr. Ranong Boonmee
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
Excise Technical Officer, Practitioner Level

Mail.png ranong_b@excise.go.th  Phone.png 720053

นางรัชนี ชมรัตน์
Mrs. Ratchanee Chomrat
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
Excise Officer, Operational Level

Mail.png ratchanee_c@excise.go.th  Phone.png 720054

     
นางสาวภัทรภร ตลับกลาง
Miss Phattharaporn Talabklang
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
Excise Technical Officer, Professional Level

Mail.png thaidsawan@excise.go.th  Phone.png 720054

นางสาวดวงสมร พุทธโคตร
Miss Duangsamorn Puttakot
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
Excise Officer, Operational Level

Mail.png duangsamorn@excise.go.th  Phone.png 720054

น.ส.ปาริชาติ  ขันเจริญ.jpg

น.ส.สิริเรียม  บุญกิจธนศรี.jpg

นางสาวปาริชาติ ขันเจริญ
Miss Parichart Kancharoen
นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Officer

Mail.png parichart_k@excise.go.th  Phone.png 720054

นางสาวสิริเรียม บุญกิจธนศรี
Miss Siririam Boonkijthanasri
นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Officer

Mail.png siririam_b@excise.go.th  Phone.png 720002

น.ส.เมธาวี  พุ่มศรี.jpg

น.ส.บุษยรังสี  อินพุ่ม.jpg

นางสาวเมธาวี พุ่มศรี
Miss Meythawee Phumsri
นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Officer

Mail.png meythawee@excise.go.th  Phone.png 720054

นางสาวบุษยรังสี อินพุ่ม
Miss Budsayarangsee Inpum
นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Officer

Mail.png budsaya@excixe.go.th  Phone.png 720053

น.ส.เอื้องพร จุมพล.jpg

นางสาวเอื้องพร จุมพล
Miss Auongporn Chomporn
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
Excise Officer

Mail.png auongporn@excise.go.th  Phone.png 720053

นายสรวัชร์ สุดแก้ว.jpg

นายสรวัชร์ สุดแก้ว
Mr. Sorawat Sudkaew
นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Officer

Mail.png sorawat@excise.go.th  Phone.png 720054

Pitchaporn_Thapanakulsak.jpg

นางสาวพิชชาพร ฐาปนกุลศักดิ์
Miss Pitchaporn Thapanakulsak
นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Officer

Mail.png pitcha_t@excise.go.th  Phone.png 720003
 

 

กลับด้านบน
Rg1-footer.jpg 

 

ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม

ว่าง.jpg

-ว่าง-
 
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
 

 


ฝ่ายตรวจสอบภาษี   ฝ่ายป้องกันและปราบปราม
บนซ้าย   บนขวา

นางสาวจันทนา ขจิตพรกุล.jpg

ล่างซ้าย   ล่างขวา

S__6594567.jpg

นางสาวจันทนา ขจิตพรกุล
Miss Chantana Kajitpornkun
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
Tax Audit Officer, Senior Professional Level

Mail.png chantana_c@excise.go.th  Phone.png 720075

     
นายอาทิตย์ บุญชัย
Mr. Artit Boonchai
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
Acting Head of Audit, Prevention and Suppression Division

Mail.png artit_b@excise.go.th  Phone.png 720081

นางสาวภาวิณี เอมโอช.jpg

         

พ.จ.ท. นพดล ชูเชาวน์.jpg

นางสาวภาวิณี เอมโอช
Miss Pawinee Aemaot
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
Tax Audit Officer, Practitioner Level

Mail.png pawinee_ae@excise.go.th  Phone.png 720072


     

 
พ.จ.ท.นพดล ชูเชาวน์
Mr. Nophadol Chuchao
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
Excise Technical Officer, Professional Level

Mail.png nophadol@excise.go.th  Phone.png 720081

น.ส.นฤทัย ศรีแสงจันทร์.jpg

น.ส.วรรณนิภา อุมา.jpg

     

พี่อ๊อดลงเว็บ-New.jpg

นายลาภิศ สอนดี.jpg

นางสาวนฤทัย ศรีแสงจันทร์
Miss Naruthai Sisangchan
นักตรวจสอบภาษี
Tax Audit Officer

Mail.png naruthai@excise.go.th  Phone.png 720072

นางสาววรรณนิภา อุมา
Miss Wannipa U-ma
นักตรวจสอบภาษี
Tax Audit Officer

Mail.png wannipa_u@excise.go.th  Phone.png 720072

     
นายพิเศษ นะรุน
Mr. Pises Narun
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
Excise Officer, Experienced Level

Mail.png pises@excise.go.th  Phone.png 720081

นายลาภิศ สอนดี
Mr. Lapid Sondee
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
Excise Officer, Experienced Level

Mail.png lapid@excise.go.th  Phone.png 720081

น.ส.วิกานดา แท่นหิน.jpg

น้องแฟกส์ลงเว็บ.jpg

นายอนุชา  เพ็ชรกู.jpg

นายตรัยวรัตน์  เสรีพันธ์.jpg

นางสาววิกานดา แท่นหิน
Miss Wikanda Thaenhin
นักตรวจสอบภาษี
Tax Audit Officer

Mail.png wikanda@excise.go.th  Phone.png 720072

นางสาวปราณี ใจอุ่น
Miss Pranee Jaiaun
นักตรวจสอบภาษี
Tax Audit Officer

Mail.png pranee_j@excise.go.th  Phone.png 720015

นายอนุชา เพ็ชรกูล
Mr. Anucha Petkool
นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Officer

Mail.png anucha_pe@excise.go.th  Phone.png 720081

นายตรัยวรัตน์ เสรีพันธ์
Mr. Traiwarat Sereepun
นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Officer

Mail.png traiwarat@excise.go.th  Phone.png 720081

 

จุฬาลักษณ์.jpg

นางสาวฐิติรัตน์ บุญนรานุรักษ์.jpg

น.ส.อภิญญา บรรดาศักดิ์.jpgนางสาวจุฬาลักษณ์ ดีนาน
Miss Julaluk Deenan
เจ้าพนักงานธุรการ
General Service Officer

Mail.png julaluk_d@excise.go.th  Phone.png 720073

นางสาวฐิติรัตน์ บุญนรานุรักษ์
Miss Thitirat Bunnaranurak
นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Officer

Mail.png titirut@excise.go.th  Phone.png 720081

นางสาวอภิญญา บรรดาศักดิ์
Miss Apinya Bundasak
นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Officer

Mail.png apinya_b@excise.go.th  Phone.png 720081

 
 
     

นายสำเริง  นันทานนท์.jpg

     

นายสำเริง นันทานนท์
Mr. Samroeng Nanthanon
พนักงานขับรถยนต์
Driver

Mail.png samroeng@excise.go.th  Phone.png 720081

กลับด้านบน
 Rg1-footer.jpg

 

ส่วนกฎหมาย
 

ผอโย_OK-web.jpg

นายสหพัฒน์ ศรีลาพัฒน์
Mr. Sahapat Srilapat
ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย
Head of Legal Division

Mail.png sahapat@excise.go.th  Phone.png 720091

นายโอฬาร หิริโอตป์.jpg

ดารารัฐ.jpg

Nilawan Chaikasewee.jpg

นายโอฬาร หิริโอตป์
Mr. Olan Hiriaot
นิติกรชำนาญการพิเศษ
Legal Officer, Senior Professional Level

Mail.png Olan@excise.go.th  Phone.png 720092

นางสาวดารารัฐ เพชรไทย
Miss Dararat Phetthai
นิติกรชำนาญการ
Legal Officer, Professional Level

Mail.png dararat_p@excise.go.th  Phone.png 720092

นางสาวนิลาวัณย์ ชัยกะเสวี
Miss Nilawan Chaikasewi
นิติกรปฏิบัติการ
Legal Officer, Practitioner Level

Mail.png nilawan@excise.go.th  Phone.png 720092

นายแสงชัย.jpg

พี่ป๋อมชุดน้ำเงิน.jpg

มุกดารัศมิ์ พระสว่าง.jpg

นายแสงชัย แสวงกชกร
Mr. Saengchai Sawaengkotchakorn
นิติกรชำนาญการ
Legal Officer, Professional Level

Mail.png saengchai@excise.go.th  Phone.png 720092

นางสาวฐิติภรณ์ พงษ์ประเสริฐ
Miss Thitiporn Phongprasert
นิติกรปฏิบัติการ
Legal Officer, Practitioner Level

Mail.png Thitiporn@excise.go.th  Phone.png 720092

นางสาวมุกดารัศมิ์ พระสว่าง
Miss Mookdarat Prasawang
เจ้าพนักงานธุรการ
General Service Officer

Mail.png mookdarat@excise.go.th  Phone.png 720092

     
     
กลับด้านบน
 Rg1-footer.jpg