สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ผู้บริหารและบุคลากร โครงสร้างองค์กร สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
 
ผู้อำนวยการ | ส่วนอำนวยการ | ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ | ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
 
 ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม | ส่วนกฎหมาย
 
ผู้บริหาร

 Pak For Web.jpg
นายละนอง แก้วศรีช่วง

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

Rg1-footer.jpg

ว่าง.jpg

      -ว่าง-
   รต. ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

 

Rg1-footer.jpg
นายสุชิน พุ่มพวง.jpg  ผอ.เหมียวลงเว็บ.jpg  นพดล พิพัฒน์นภาพร125.jpg นายนิคม-เหล็กศิริ-.jpg  +BG2.jpg

  นายสุชิน พุ่มพวง

  นางสุภาพร วัฒนเจริญ

นายนพดล พิพัฒน์นภาพร

นายนิคม เหล็กศิริ

นายสหพัฒน์ ศรีลาพัฒน์

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร
การจัดเก็บภาษี

 

  ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ 
  ป้องกันและปราบปราม

ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย

 
Rg1-footer.jpg

 

 ส่วนอำนวยการ
 

 นายสุชิน พุ่มพวง.jpg

นายสุชิน พุ่มพวง
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
บนซ้าย   บนขวา

 

บุญตา ด้วงเเสง.jpg

นางสาวบุญตา ด้วงเเสง
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

ล่างซ้าย   ล่างขวา

 

   พี่อ้อลงเว็บ.jpg 

นางแพรวพรรณ ทอพุ่ม
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

   
   
   

ว่าง.jpg

ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


     

 

  พี่บี-ลงเว็บ.jpg

นางภัทรานิษฐ์ ศรีประเสริฐ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


 ว่าง.jpg   

ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายประชา บุญภา.jpg

 

 


 

      Kanokorn _OK.jpg พี่อ้อมมีbgNew.jpg
นายประชา บุญภา
พนักงานพิมพ์

       

นางสาวกนกรัตน์ บุญโกย
นักทรัพยากรบุคล

นางสาวเหมือนฝัน อ่อนวรรณะ
เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.รัชฎา จูเขียว.jpg นายภูมิพัฒน์ อิทธิอริยกานนท์.jpg น.ส.สุภิตรา  นาทิพย์.jpg
นางสาวรัชฎา จูเขียว
พนักงานการเงินและบัญชี
นายภูมิพัฒน์ อิทธิอริยกานนท์
นักวิชาการสรรพสามิต
นางสาวนาฏยา นาทิพย์
นักวิชาการสรรพสามิต
 นางวรณา--มาเจริญ-_OK.jpg Pakamon_Nantanon.jpg  นายมนัส โพธิ์ช่วย.jpg
นางวรณา มาเจริญ
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
นางสาวภคมน นันทานนท์
นักจัดการทั่วไป
นายมานัส โพธิ์ช่วย
พนักงานขับรถยนต์
นายจำลอง  กลิ่นหอม.jpg  s _p2.jpg  นายภาคภูมิ ประทุมพรสูตร.jpg 
นายจำลอง กลิ่นหอม
พนักงานขับรถยนต์
นายชวินโรจน์ บุญกิจธนศรี 
พนักงานขับรถยนต์
นายภาคภูมิ ประทุมสูตร
พนักงานขับรถยนต์

 

   นายศราวุธ-ทองอินทรา.jpg

         นายวิโรจน์ อุดมผล.jpg    นายธวัฒน์ วงษ์ปรีชายิ่ง.jpg 
นายศราวุธ ทองอินทรา
พนักงานขับรถยนต์
 นายวิโรจน์ อุดมผล
 พนักงานขับรถยนต์
นายปิยะกร สุขทรัพย์
พนักงานขับรถยนต์
 

 

 กลับด้านบน
                                 


Rg1-footer.jpg 

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ผอ.เหมียวลงเว็บ.jpg

   นางสุภาพร วัฒนเจริญ
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายสารสนเทศและบริการ   ฝ่ายพัฒนาระบบงาน
บนซ้าย   บนขวา
Rg1ChaiDemot.jpg
ว่าง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
ล่างซ้าย   ล่างขวา

Krid For Web.jpg
นายกฤดิกร รัตนพิสุทธิ์กิจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

   
   
   
นายปณิธาน ศรประชุม.jpg น.ส.กาญจนา ปิยะธรรมาภาพ.jpg        พี่วาดมี-bg.jpg รภัสสิทธิ์.jpg
นายปณิธาน ศรประชุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 นางสาวกาญจนา ปิยะธรรมาภาพ
นักวิชาการสรรพสามิต

      นางสาววาสนา อ่ำเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
รภัสสิทธิ์ กำจรอัครหิรัญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  แก้วตา.jpg 
แก้วตา สุประดิษฐ์
นักวิชาการสรรพสามิต
     

 นายอนุพงศ์ ราชิน.jpg
นายอนุพงศ์ ราชิน
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

น.ส. จิรนันท์ อินทลักษณ์.jpg
นางสาวจิรนันท์ อินทลักษณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลับด้านบน
 Rg1-footer.jpg

 

ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

 นพดล พิพัฒน์นภาพร125.jpg

นายนพดล พิพัฒน์นภาพร

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี 

ฝ่ายวางแผนและบริหาร   ฝ่ายติดตามและประเมินผล
บนซ้าย   บนขวา
วราภรณ์ วรทรัพย์.jpg
นางวราภรณ์ วรทรัพย์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
ล่างซ้าย   ล่างขวา

น.ส.นริสา วงค์แสน.jpg

นางสาวนริสา วงค์แสน
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

   
   
   
พี่ระนองลงเว็บ1.jpg  น.ส.ธัญธิตา พรรัตนวนารมย์.jpg        พี่แดงลงเว็บ-ok.jpg  พี่เก๋จัดเก็บลงเว็บ.jpg

นายระนอง บุญมี
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

นางสาวธัญธิตา พรรัตนวนารมย์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

      นางสาวภัทรภร ตลับกลาง
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
นางสาวดวงพร สิทธิแสง
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
น.ส.ปาริชาติ  ขันเจริญ.jpg น.ส.สิริเรียม  บุญกิจธนศรี.jpg
น.ส.ปาริชาติ ขันเจริญ
นักวิชาการสรรพสามิต
นางสาวสิริเรียม บุญกิจธนศรี
นักวิชาการสรรพสามิต
น.ส.เมธาวี  พุ่มศรี.jpg น.ส.บุษยรังสี  อินพุ่ม.jpg

นางสาวเมธาวี พุ่มศรี
นักวิชาการสรรพสามิต

 

นางสาวบุษยรังสี อินพุ่ม
นักวิชาการสรรพสามิต

น.ส.เอื้องพร จุมพล.jpg

นางสาวเอื้องพร จุมพล
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

น.ส.พัชรินทร์  คงเจริญ.jpg
นางสาวพัชรินทร์ คงเจริญ
นักวิชาการสรรพสามิต

Sorawat_Sudkaew.jpg
นายสรวัชร์ สุดแก้ว
นักวิชาการสรรพสามิต


Anchistha_Thongchalermpong.jpg
นางสาวอัญชิษฐา ทองเฉลิมพงษ์
นีกวิชาการสรรพสามิต


 

Pitchaporn_Thapanakulsak.jpg
นางสาวพิชชาพร ฐาปนกุลศักดิ์
นักวิชาการสรรพสามิต

 

กลับด้านบน
Rg1-footer.jpg 

 

ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม

นายนิคม-เหล็กศิริ-.jpg

นายนิคม เหล็กศิริ
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
ฝ่ายตรวจสอบภาษี   ฝ่ายป้องกันและปราบปราม
บนซ้าย   บนขวา
พี่เล็ก-มีBG.jpg ล่างซ้าย   ล่างขวา พี่เอ๋ลงเว็บOK.jpg

นางจันทนา ชวลิตธำรง
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ

      นายอนันต์ วงศ์ซิ้ม
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
ว่าง.jpg           พ.จ.ท. นพดล ชูเชาวน์.jpg
ว่าง
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

     

 
พ.จ.ท.นพดล ชูเชาวน์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
น.ส.นฤทัย ศรีแสงจันทร์.jpg  น.ส.วรรณนิภา อุมา.jpg       พี่อ๊อดลงเว็บ-New.jpg   นายลาภิศ สอนดี.jpg
นางสาวนฤทัย ศรีแสงจันทร์ 
นักตรวจสอบภาษี
นางสาววรรณนิภา อุมา
นักตรวจสอบภาษี
 
      นายพิเศษ นะรุน
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
 
นายลาภิศ สอนดี
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
 
น.ส.วิกานดา แท่นหิน.jpg น้องแฟกส์ลงเว็บ.jpg นายอนุชา  เพ็ชรกู.jpg นายตรัยวรัตน์  เสรีพันธ์.jpg
นางสาววิกานดา แท่นหิน
นักตรวจสอบภาษี

นางสาวปราณี ใจอุ่น
นักตรวจสอบภาษี

นายอนุชา เพ็ชรกูล
นักวิชาการสรรพสามิต
นายตรัยวรัตน์ เสรีพันธ์
นักวิชาการสรรพสามิต
 Nichakorn_Kansumaso.jpg

จุฬาลักษณ์.jpg

นางสาวฐิติรัตน์ บุญนรานุรักษ์.jpg น.ส.อภิญญา บรรดาศักดิ์.jpg
นางสาวณิชากร กัลสุมาโส
นักตรวจสอบภาษี
นางสาวจุฬาลักษณ์ ดีนาน
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวฐิติรัตน์ บุญนรานุรักษ์
นักวิชาการสรรพสามิต
นางสาวอภิญญา บรรดาศักดิ์
นักวิชาการสรรพสามิต
กลับด้านบน
 
     SIRAPHOP_SORNDEE.jpg นายสำเริง  นันทานนท์.jpg
     นายสิรภพ สอนดี
นักวิชาการสรรพสามิต
นายสำเริง นันทานนท์
พนักงานขับรถยนต์
กลับด้านบน
 Rg1-footer.jpg

 

ส่วนกฎหมาย
 

พี่โย-ลงเว็บ.jpg
นายสหพัฒน์ ศรีลาพัฒน์
ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย

พี่อาทิตย์ลงเว็บ.jpg ดารารัฐ.jpg Nilawan Chaikasewee.jpg
นายอาทิตย์ บุญชัย
 นิติกรชำนาญการพิเศษ
ดารารัฐ เพชรไทย
นิติกรชำนาญการ
นางสาวนิลาวัณย์ ชัยกะเสวี
นิติกรปฏิบัติการ
       นายแสงชัย.jpg พี่ป๋อมชุดน้ำเงิน.jpg มุกดารัศมิ์ พระสว่าง.jpg
     นายแสงชัย แสวงกชกร
    นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวฐิติภรณ์ พงษ์ประเสริฐ
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวมุกดารัศมิ์ พระสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
   Sahawat_Liengsomboon.jpg  
  นายสหวัฒน์ เลี้ยงสมบูรณ์
นิติกร
 
 
กลับด้านบน
 Rg1-footer.jpg