• โปร่งใส
  • โปร่งใส
  • โปร่งใส
  • โปร่งใส
 

  
S__1998902.jpg
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบริหารการเปลี่ยนแปลง"
 : ผู้บันทึกข้อมูล& nbsp;

ส่งออกนอกราชอาณาจักร.jpg
การยกเว้นหรือคืนภาษีสาหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
 : ผู้บันทึกข้อมูล& nbsp;