• โปร่งใส
  • โปร่งใส
  • โปร่งใส
  • โปร่งใส
 

  
0001.jpg
โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ : ผู้บันทึกข้อมูล& nbsp;

ลงเว็ปภาค 10 สัมมนาจันทบุรี 19-21 ส_1.ค.63_๒๐๐๘๒๕.jpg
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริมสร้างจิตอาสาและพัฒนาการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ”
 : ผู้บันทึกข้อมูล& nbsp;