• โปร่งใส
  • โปร่งใส
  • โปร่งใส
  • โปร่งใส
 

  
S__36560913.jpg
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 จัดประชุมโครงการสรรพสามิตสัญจร เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม
 : ผู้บันทึกข้อมูล& nbsp;

1.1.jpg
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 ร่วมงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลวัตปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรนวัตกรรม (Dynamic Digital Transformation for Innovation Organization)
 : ผู้บันทึกข้อมูล& nbsp;