pk1_pic_260464_19.JPG
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต”
ส่วนอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

pk1_pic_300464_01.JPG
ส่งมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาด
ส่วนกฎหมาย : ผู้บันทึกข้อมูล