โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต”

             สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต” โดยนายวิศิษฐ  วชิรวิรุฬห์ สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา ๑
ประธานพิธีกล่าวเปิดงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามจากสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา จำนวน ๔๐ คน  ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วัตถุประสงค์  
            - เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิต  พัฒนาศักยภาพและความสามารถเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
วิทยากร 
            ๑. เจ้าหน้าที่โรงงานยาสูบ
            ๒. สำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย การยาสูบแห่งประเทศไทย
            ๓. นายอนุวัฒน์ เบญจปรีดา บริษัท เปรมกรุ๊ม จำกัด, 
            ๔. นายกฤษภาส  ศิริปิตุภูมิ สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
            ๕. นายสันติ  ชื่นชม  และนายทิวา  คำแก้ว ส่วนกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

 • pk1_pic_260464_01.JPG
 • pk1_pic_260464_02.JPG
 • pk1_pic_260464_03.jpg
 • pk1_pic_260464_04.JPG
 • pk1_pic_260464_05.JPG
 • pk1_pic_260464_06.JPG
 • pk1_pic_260464_07.JPG
 • pk1_pic_260464_08.JPG
 • pk1_pic_260464_09.JPG
 • pk1_pic_260464_10.JPG
 • pk1_pic_260464_11.JPG
 • pk1_pic_260464_12.JPG
 • pk1_pic_260464_13.JPG
 • pk1_pic_260464_14.jpg
 • pk1_pic_260464_15.JPG
 • pk1_pic_260464_16.JPG
 • pk1_pic_260464_17.JPG
 • pk1_pic_260464_18.JPG
 • pk1_pic_260464_19.JPG