ส่งมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาด

                     สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ โดยนางชนานันต์ วันแอเลาะ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์
ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๒๕ แกลลอน ปริมาณรวม ๕๐๐ ลิตร ในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด ๑๙ เพื่อเช็คทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส

 


  • pk1_pic_300464_01.JPG
  • pk1_pic_300464_02.JPG
  • pk1_pic_300464_03.JPG
  • pk1_pic_300464_04.JPG