โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑"

                 นายสันติ  ชื่นชม นิติกรชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบควบคุม
และกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑" จัดโครงการดังกล่าวให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามจากสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา จำนวน ๔๐ คน  ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์

              - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินเกิดความถูกต้องตามขั้นตอน/กฎ/ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

วิทยากร

              ๑. บุคลากรจาก กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต
              ๒. บุคลากรจาก สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพสามิต


 • pk1_pic_230464_01.JPG
 • pk1_pic_230464_02.JPG
 • pk1_pic_230464_03.JPG
 • pk1_pic_230464_04.JPG
 • pk1_pic_230464_05.JPG
 • pk1_pic_230464_06.JPG
 • pk1_pic_230464_07.JPG
 • pk1_pic_230464_08.JPG
 • pk1_pic_230464_09.JPG
 • pk1_pic_230464_10.JPG
 • pk1_pic_230464_11.JPG
 • pk1_pic_230464_12.JPG
 • pk1_pic_230464_13.JPG
 • pk1_pic_230464_14.JPG
 • pk1_pic_230464_15.JPG
 • pk1_pic_230464_16.JPG
 • pk1_pic_230464_17.JPG