กิจกรรม CSR ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

                       สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ ร่วมกับสำนักงานเลขานุการกรม
จัดกิจกรรม CSR โดยจัดสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต และมอบทุนการศึกษา
ทุนอาหารกลางวัน อุปกรณ์กีฬา สื่อทางการศึกษา ให้แก่โรงเรียน เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน พร้อมแจกแบบสัมภาษณ์
เพื่อสำรวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างของผู้ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓


 • pk1_pic_100163_01.jpg
 • pk1_pic_100163_02.jpg
 • pk1_pic_100163_03.jpg
 • pk1_pic_100163_04.jpg
 • pk1_pic_100163_05.jpg
 • pk1_pic_100163_06.jpg
 • pk1_pic_100163_07.jpg
 • pk1_pic_100163_08.jpg
 • pk1_pic_100163_09.jpg
 • pk1_pic_100163_10.jpg
 • pk1_pic_100163_11.jpg
 • pk1_pic_100163_12.jpg
 • pk1_pic_100163_13.jpg
 • pk1_pic_100163_14.jpg
 • pk1_pic_100163_15.jpg
 • pk1_pic_100163_16.jpg
 • pk1_pic_100163_17.jpg