โครงการประชุมสัญจรเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ของสำนักงานสรรพมิตภาคที่ ๑

               เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ได้จัดประชุมตามโครงการ

เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่อินทร์โตฟาร์ม จังหวัดอ่างทองโดยมี
นางชนานันต์ วันแอเลาะ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ สรรพสามิตพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วนในภาคที่ ๑ และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมหลังจากประชุมได้เข้าเยี่ยมชม
ฟังคำบรรยายกิจการวิสาหกิจชุมชน ร่วมชมการสาธิตผลิตภัณฑ์จักสานจากชุมชน
และชิม ช้อป ใช้ ของจังหวัดอ่างทอง


  • pk1_pic_090163_01.jpg
  • pk1_pic_090163_02.jpg
  • pk1_pic_090163_03.jpg
  • pk1_pic_090163_04.jpg
  • pk1_pic_090163_05.jpg
  • pk1_pic_090163_06.jpg
  • pk1_pic_090163_07.jpg