โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการกำหนดเป้าหมายและการทำงานเป็นทีม"

             สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการกำหนดเป้าหมายและการทำงานเป็นทีม" ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กันยายน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมสเปลนดิด แอด เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


 • pk1_020462_01.JPG
 • pk1_020462_02.JPG
 • pk1_020462_03.JPG
 • pk1_020462_04.JPG
 • pk1_020462_05.JPG
 • pk1_020462_06.JPG
 • pk1_020462_07.JPG
 • pk1_020462_08.JPG
 • pk1_020462_09.JPG
 • pk1_020462_10.JPG
 • pk1_020462_11.JPG
 • pk1_020462_12.JPG
 • pk1_020462_13.JPG
 • pk1_020462_14.JPG
 • pk1_020462_15.JPG
 • pk1_020462_16.JPG
 • pk1_020462_17.JPG
 • pk1_020462_18.JPG
 • pk1_020462_19.JPG
 • pk1_020462_20.JPG
 • pk1_020462_21.JPG
 • pk1_020462_22.JPG