สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Regional Excise Office 1

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

pic_pk1_180565_05_1.JPG

โครงการอบรม/สัมมนา หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต"

                               สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ได้จัดโครงการอบรม/สัมมนา หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต" โดย นายอัครุตม์ สนธยานนท์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีจากสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา จำนวน จำนวน ๔๙ คน ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๕  ณ โรงแรมโนโวเทล  กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ 

วัตถุประสงค์ดังนี้

                               ๑. เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง

                               ๒. เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และวิธีปฏิบัติของผู้นำเข้าสินค้าสรรพสามิต

                               การคืนและการยกเว้นภาษี สินค้านำเข้า 

                               ๓. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ รับทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขบนมาตรฐานเดียวกัน มีความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของสังคม       

วิทยากร     ผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์จากกรมสรรพสามิต 

pk1_pic_110565_1.jpg

ตรวจเยี่ยมโรงงานบริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

                          วันที่ ๑๐ พฤษภาคม​ ๒๕๖๕ นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ พร้อมด้วยนางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา ๒ และคณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมโรงงานบริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด เพื่อติดตามการดำเนินงานและการใช้ระบบการพิมพ์เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (Directcoding) พร้อมสอบถามและรับฟังปัญหาอุปสรรค โดยมีคณะผู้บริหารของบริษัทให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

pk1_pic_290465_01.jpg

ตรวจเยี่ยมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราบริษัทตะวันแดง 1999 จำกัด อ.หันคา จ.ชัยนาท

                          วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทได้ตรวจเยี่ยมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราบริษัทตะวันแดง 1999 จำกัด อ.หันคา จ.ชัยนาท พร้อมรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินกิจการ โดยมีนายชวลิต ตั้งตระกูล กรรมการบริษัท เป็นผู้รับการตรวจ ทั้งนี้ ในเวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ และคณะได้เข้าตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรพื้นที่ชัยนาท และสาขาเมือง ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง อ.เมือง จ.ชัยนาท

pic_pk1_080465_S01.jpg

กิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕

                  นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

 

pic_pk1_080465_M01.jpg

การประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

                  นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ผ่าน Appication Zoom เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกพื้นที่ในสังกัด เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

 

pic_pk1_050465_01.JPG

ประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

                     นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

pic_pk1_170365_02.jpg

ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

                          นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา ๒ โดยมีนางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา ๒ และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ โดยหน่วยงานได้ดำเนินการตามเกณฑ์ด้านกายภาพและด้านคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต

pic_pk1_P_140365_01.JPG

พิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสรรพสามิตภาคที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕”

                    นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสรรพสามิตภาคที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕” ให้แก่ จ.ส.อ.ไชยยันต์ ประชานิยม ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ และนายกิตติพงษ์ สุวรรณธาดา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ และยกย่องเชิดชูเกียรติชมเชยให้แก่ นางสาวอรอุริญา สิงห์ใน ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นางสาวภัทพร ไวปัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ และนางสาวนิภา ปู่ตอง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

pic_pk1_g_140365_01.JPG

ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการทำบุญ ๙๐ ปี กรมสรรพสามิต

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ และนายเดชา บุญอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานฯ และร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการทำบุญ ๙๐ ปี กรมสรรพสามิต ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

 

pic_pk1_110365_2_01.jpg

ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

                          นายอนิรุต หนูหน่าย  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี ๒ โดยมีนายสุเมธ ฤทธิ์เจริญ สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี ๒ และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ผลการตรวจได้ดำเนินการตามเกณฑ์ด้านกายภาพและด้านคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต

ข่าวทั้งหมด

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์

ข่าว ข่าว ข่าวข่าว ข่าวข่าว

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่