สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Regional Excise Office 1

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

pk1_pic_090467_06.JPG

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ร่วมพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และผู้บริหารกรมสรรพสามิต เนื่องในวันสงกรานต์ กรมสรรพสามิต ปี ๒๕๖๗

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ พร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่ และข้าราชการ สังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ร่วมกัน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ร่วมพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และผู้บริหารกรมสรรพสามิต เนื่องในวันสงกรานต์ กรมสรรพสามิต ปี ๒๕๖๗ ตามประเพณีสงกรานต์วิถีไทย สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ กรมสรรพสามิต

pk1_pic_040467_3_0.JPG

“Happy Time” 🎊🎉😁 

                      “Happy Time” 🎊🎉😁 นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ และคณะผู้บริหาร ได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม “Happy Time” สำหรับบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมความดี ในโครงการองค์กรคุณธรรมของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

pk1_pic_040467_1_01.JPG

ประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เพื่อมอบนโยบาย รับทราบเเละติดตามผลการดำเนินงานของทุกส่วน เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

pk1_pic_040467_2_01.JPG

ประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๗

                      สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ พนักงานราชการ เเละลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ร่วมกัน สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ตามประเพณีสงกรานต์วิถีไทย สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

pk1_pic_040467_01.JPG

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกพื้นที่ในสังกัด เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๑ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

pk1_pic_10467_01.JPG

กิจกรรม คัดแยกพลาสติก และกระดาษ

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกส่วนของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรม คัดแยกพลาสติก และกระดาษ ลดการใช้พลาสติกในหน่วยงาน รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ดำเนินการจัดการขยะอย่างถูกวิธี เช่นการ Recycle การบริจาคหรือจำหน่ายให้กับบริษัทกำจัดขยะ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

pk1_pic_150367_01.jpg

เข้าร่วมตรวจปฏิบัติการผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุราแช่ชนิดเบียร์

             นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ และนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา ๒ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา ๒ เข้าร่วมตรวจปฏิบัติการผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุราแช่ชนิดเบียร์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา ๒ รายบริษัท เบียร์ทิพย์ บริเวอรี่ (1991) จำกัด เพื่อกำกับดูแล ควบคุม ติดตาม พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมและประเมินผลการจัดเก็บภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริเวอรี่ (1991) จำกัด จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

pk1_pic_130367_2_14.JPG

“Happy Time” 🎊🎉😁

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ และคณะผู้บริหาร ได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม “Happy Time” สำหรับบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมความดี ในโครงการองค์กรคุณธรรมของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

pk1_pic_130367_1_01.JPG

ประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

pk1_120367_1_1.JPG

การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (ระดับภาค) ครั้งที่ ๑๔ (14th EXCISE INNOVATION AWARDS 2024) พ.ศ. ๒๕๖๗

นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานคณะทำงาน กลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (ระดับภาค) ครั้งที่ ๑๔ (14th EXCISE INNOVATION AWARDS 2024) พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีคณะทำงานกลั่นกรองฯ สรรพสามิตพื้นที่และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

 

ข่าวทั้งหมด

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์

ข่าว ข่าว ข่าว ข่าวข่าว ข่าวข่าว

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่