สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Regional Excise Office 1

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

pk1_pic_260566_3_01.jpg

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ไม่รับสินบนจากผู้ประกอบการ (Anti-Bribery and Corruption)

                      บุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ทุกคน มีการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามคุณธรรม ๕ ประการ เรื่องสุจริต มีการปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยไม่รับสินบนจากผู้ประกอบการ (No Bribery)

pk1_pic_260566_2_01.jpg

โครงการเชิดชูคนดีศรีสรรพสามิตภาคที่ ๑ ปีที่ ๒ และโครงการองค์กรแห่งวิถีคุณธรรม

                      ✩ โครงการเชิดชูคนดีศรีสรรพสามิตภาคที่ ๑ ปีที่ ๒ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสำคัญของการทำความดี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ จึงจัดกิจกรรมในโครงการเชิดชูคนดีศรีสรรพสามิตภาคที่ ๑ ปีที่ ๒ ซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นางวันทนี หิมะมาน นักวิชาการสรรพสามิต ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และรางวัลชมเชย ดังนี้ นายปรีชา น้อยพ่วง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม นางสาวชลฑิชากร แสงโพธิ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสุรเชษฐ์ เคหะสมบูรณ์ชัย เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และนางสาวเสาวนีย์ ศรีจรูญ พนักงานพิมพ์ ส.๒ ส่วนอำนวยการ ซึ่งบุคลากรดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อต้านการทุจริต และเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

                      ✩ โครงการองค์กรแห่งวิถีคุณธรรม เพื่อคัดเลือกหน่วยงานที่มีคุณธรรม ส่งเสริมความเป็นองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใสในโครงการองค์กรแห่งวิถีคุณธรรม ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และรางวัลชมเชย ดังนี้ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี และส่วนกฎหมาย

pk1_pic_100566_01.JPG

ประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

pk1_pic_080566_00.JPG

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกพื้นที่ในสังกัด เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

pk1_pic_030566_01.jpg

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม"

                               โดย นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม" ให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ จำนวน ๔๕ คน ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์

                               ๑. เพื่อให้บุคลากรจัดเก็บภาษีสินค้าเครื่องดื่มตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้อย่างถูกต้อง

                               ๒. เพื่อให้บุคลากร มีความรู้เกี่ยวกับการยกเว้น การลดหย่อน และการคืนภาษีสินค้าเครื่องดื่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

                               ๓. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ รับทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขบนมาตรฐานเดียวกันมีความโปร่งใส และเป็นธรรม

pk1_pic_120466_01.JPG

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ และประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ พร้อมทั้งพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรสืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๖

                     นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงาน และติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของทุกพื้นที่ในสังกัด พร้อมทั้งพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหารและผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

pic_pk1_100466_1.JPG

ประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ 

pk1_240366_1_1.jpg

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“ภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม”

                      นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่ม” โดย นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม สรรพสามิตพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี

pk1_pic_220366_06.jpg

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ร่วมใจคัดแยกขยะ เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดโครงการ "สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ร่วมใจคัดแยกขยะ เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะ และคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีโดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกันคัดแยกขยะ และนำขยะรีไซเคิลมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

pk1_pic_110366_01.JPG

การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (ระดับภาค) ครั้งที่ ๑๓ (13th EXCISE INNOVATION AWARDS 2023) พ.ศ. ๒๕๖๖

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานคณะทำงาน กลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (ระดับภาค) ครั้งที่ ๑๓ (13th EXCISE INNOVATION AWARDS 2023) พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีคณะทำงานกลั่นกรองฯ สรรพสามิตพื้นที่และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

 

ข่าวทั้งหมด

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์

ข่าว ข่าว ข่าว ข่าวข่าว ข่าวข่าว

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่