สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Regional Excise Office 1

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

240758_01.JPG

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง พัสดุและการบริหารจัดการแสตมป์สรรพสามิต ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องบุหงา โรงแรม กรุงศรี ริเวอร์ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดโดยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

วัตถุประสงค์
               ๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีผ่านระบบ GFMIS
               ๒. ผู้เข้ารับการอบรม สามารถตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทางบัญชี กับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของบัญชีแยกประเภททั้วไปทุกบัญชี เพื่อให้มีข้อมูลในการจัดทำรายงานการเงินในรวมภาพที่ถูกต้อง
               ๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบการบริหารการจัดการแสตมป์สรรพสามิต
               ๔. หากมีการสับเปลี่ยน หมุนเวียน โยกย้าย เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและช่วยลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าทีได้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
          เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินพัสดุ และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการรับ - จ่ายแสตมป์ จากสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ และพื้นที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ จำนวน ๔๔ คน

pakad_pk1_150964.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี และตำแหน่งนิติกร (รายละเอียดประกาศ)(เอกสารแนบท้าย ๑)(เอกสารแนบท้าย ๒)(เอกสารแนบท้าย ๓)(เอกสารแนบท้าย ๔)

pakad_pk1_010964.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคล (สัมภาษณ์)

เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี และตำแหน่งนิติกร สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ (เอกสารแนบ)

pakad_close03.jpg

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1

งดให้บริการในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 เพื่อทำการพ่นแอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อไวรัสโควิค 19  เปิดให้บริการวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

pakad_pk1_200764_02.JPG

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง เลื่อนการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคล (สัมภาษณ์) 

เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี และตำแหน่งนิติกร สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) (คลิกที่นี่)

pakad_pk1_200764_02.JPG

pk1_pic_230464_00.jpg

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑"

                 นายสันติ  ชื่นชม นิติกรชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพ
การตรวจสอบควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑" จัดโครงการดังกล่าวให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีจากสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา จำนวน ๔๐ คน
ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์

              - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินเกิดความถูกต้องตามขั้นตอน/กฎ/ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

วิทยากร

              ๑. บุคลากรจาก กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต
              ๒. บุคลากรจาก สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพสามิต

pk1_pic_300464_01.JPG

ส่งมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาด

                     สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ โดยนางชนานันต์ วันแอเลาะ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์
ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๒๕ แกลลอน ปริมาณรวม ๕๐๐ ลิตร ในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด ๑๙ เพื่อเช็คทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส

 

pk1_pic_260464_19.JPG

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต”

             สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต” โดยนายวิศิษฐ  วชิรวิรุฬห์ สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา ๑
ประธานพิธีกล่าวเปิดงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามจากสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา จำนวน ๔๐ คน  ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วัตถุประสงค์  
            - เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิต  พัฒนาศักยภาพและความสามารถเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

วิทยากร 
            ๑. เจ้าหน้าที่โรงงานยาสูบ
            ๒. สำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย การยาสูบแห่งประเทศไทย
            ๓. นายอนุวัฒน์ เบญจปรีดา บริษัท เปรมกรุ๊ม จำกัด, 
            ๔. นายกฤษภาส  ศิริปิตุภูมิ สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
            ๕. นายสันติ  ชื่นชม  และนายทิวา  คำแก้ว ส่วนกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

pic_pk1_010464_01.JPG

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของพื้นที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑"

                นางชนานันต์ วันแอเลาะ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ได้กล่าวเปิดโครงการอบรมหลักสูตร
"การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของพื้นที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑" ให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑
เเละสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด ในวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ระยะเวลาการอบรมระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑
มีนาคม ๒๕๖๔ รวม ๓ วัน ณ ห้องอบรมนนทรี ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๓๐ คน

วัตถุประสงค์
                - เพื่อให้บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานการปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ที่ถูกต้อง
                - เพื่อให้บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป
                - เพื่อให้บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการปรับปรุงเว็บไซต์

วิทยากร
                บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

pk1_pic_110364_01.JPG

กิจกรรม CSR ตามโครงการสรรพสามิตร่วมใจพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

                นางชนานันต์ วันแอเลาะ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาค ร่วมจัดกิจกรรม CSR
ตามโครงการสรรพสามิตร่วมใจพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมมีการแจกแผ่นพับเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่
ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต โดยเป็นตัวแทนมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ ๗๕% ให้กับผู้บริหารของหน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ๑๑ หน่วยงาน ดังนี้
              ๑. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี                 ๒. สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี

              ๓. กรมราชทัณฑ์                                                     ๔. เรือนจำกลางบางขวาง

              ๕. สำนักงานพิสูจน์หลักฐานนนทบุรี                             ๖. เรือนจำจังหวัดนนทบุรี

              ๗. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ ๒                                    ๘. สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี

              ๙. สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์                                 ๑๐. โรงเรียนวัดตำหนักใต้

            ๑๑. สำนักงานอัยการศาลแขวงนนทบุรี
เพื่อใช้ในการให้บริการประชาชนและภารกิจของหน่วยงานในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-๑๙ พร้อมแจกแบบสัมภาษณ์
เพื่อสำรวจความพึงพอใจจากผู้รวมกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ที่ทำการของหน่วยงานดังกล่าว

 

ข่าวทั้งหมด

กฎหมายระเบียบคำสั่ง กฎหมายระเบียบคำสั่ง

ข่าว

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์