pk1_pic_230464_00.jpg
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑"
ส่วนอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

pk1_pic_260464_19.JPG
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต”
ส่วนอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล