สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Regional Excise Office 1

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

pk1_240366_1_1.jpg

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“ภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม”

                      นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่ม” โดย นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม สรรพสามิตพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี

pk1_pic_220366_06.jpg

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ร่วมใจคัดแยกขยะ เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดโครงการ "สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ร่วมใจคัดแยกขยะ เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะ และคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีโดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกันคัดแยกขยะ และนำขยะรีไซเคิลมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

pk1_pic_110366_01.JPG

การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (ระดับภาค) ครั้งที่ ๑๓ (13th EXCISE INNOVATION AWARDS 2023) พ.ศ. ๒๕๖๖

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานคณะทำงาน กลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (ระดับภาค) ครั้งที่ ๑๓ (13th EXCISE INNOVATION AWARDS 2023) พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีคณะทำงานกลั่นกรองฯ สรรพสามิตพื้นที่และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

 

pk1_pic_100366_01.JPG

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกพื้นที่ในสังกัด และพิธีมอบเกียรติบัตรระดับสำนักงานสรรพสามิตภาค ให้บุคลากรดาวเด่น (STAR) ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

 

pk1_pic_080366_01.JPG

ประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

pk1_pic_230266_01.jpg

เข้าร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบ Zoom Meeting ในหัวข้อ “ร่วมขับเคลื่อนกรมสรรพสามิต ภายใต้แนวคิด ESG”

นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่๑ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบ Zoom Meeting ในหัวข้อ “ร่วมขับเคลื่อนกรมสรรพสามิต ภายใต้แนวคิด ESG” เพื่อให้บุคลากรของกรมสรรพสามิตมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตให้เป็นองค์กรภาครัฐต้นแบบด้าน ESG จัดโดยสำนักบริหารการคลังและรายได้ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

pk1_pic_210266_01.jpg

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการตรวจค้น ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐

นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจตามหนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค ๐๖๑๘/ว ๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กำชับให้ใช้มาตรการทางวินัยโดยเคร่งครัด กรณีเจ้าหน้าที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยสุจริต โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สรรพสามิตพื้นที่ หัวหน้าฝ่ายปราบปราม และสรรพสามิตพื้นที่สาขาทุกพื้นที่สาขา ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

pk_pic_070266_01.JPG

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกพื้นที่ในสังกัด เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

 

pk1_pic_060266_01.jpg

ประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ และได้มีการจัดกิจกรรม “สภากาแฟ” ในรูปแบบ “ Lunch meeting” เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้พบปะสังสรรค์เพื่อความสามัคคีร่วมกัน

pk1_pic_200166_01.JPG

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกพื้นที่ในสังกัด เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

 

ข่าวทั้งหมด

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์

ข่าว ข่าว ข่าว ข่าวข่าว ข่าวข่าว

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่