สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Regional Excise Office 1

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

pk1_pic_160567_3.jpg

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกลยุทธ์ “ตรงเป้า ตรงกลุ่ม ตรงใจ”

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกลยุทธ์ “ตรงเป้า ตรงกลุ่ม ตรงใจ” ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาในสังกัดภาคที่ ๑ รวมทั้งหมด ๘๐ คน ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ด้านการจัดเก็บภาษี ด้านการตรวจสอบภาษี ด้านการป้องกันและการปราบปราม (เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์) ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน ทำให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อการจัดเก็บภาษีให้ตรงเป้า ปราบปรามให้ตรงกลุ่ม และบริการให้ตรงใจ

picpak1_080567_1(2).jpg

“Happy Time” 🎊🎉😁

                      “Happy Time” 🎊🎉😁 นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ศุภมาศ กุลศลกู้เกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และคณะผู้บริหาร ได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม “Happy Time” สำหรับบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมความดี ในโครงการองค์กรคุณธรรมของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

pic_pak1_080567_1(2).jpg

ประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ศุภมาศ กุลศลกู้เกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เพื่อมอบนโยบาย รับทราบเเละติดตามผลการดำเนินงานของทุกส่วน เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

pk1_pic_030567_ 01.JPG

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกพื้นที่ในสังกัด เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

pk1_pic_010567_01.JPG

กิจกรรม คัดแยกพลาสติก และกระดาษ ครั้งที่ ๓

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกส่วนของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรม คัดแยกพลาสติก และกระดาษ ลดการใช้พลาสติกในหน่วยงาน รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ดำเนินการจัดการขยะอย่างถูกวิธี เช่นการ Recycle การบริจาคหรือจำหน่ายให้กับบริษัทกำจัดขยะ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

pk1_pic_290467_01.JPG

การประชุมวาระการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต (เฉพาะกิจพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง)

                     นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมวาระการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต (เฉพาะกิจพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีสรรพสามิตพื้นที่และหัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษีเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

pk1_pic_230467_1.jpg

นิเทศการดำเนินการตามโครงการองค์กรคุณธรรมของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๒

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะทำงานขับเคลื่อนสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ คุณธรรม นิเทศการดำเนินการตามโครงการองค์กรคุณธรรม ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี

pk1_pic_090467_06.JPG

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ร่วมพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และผู้บริหารกรมสรรพสามิต เนื่องในวันสงกรานต์ กรมสรรพสามิต ปี ๒๕๖๗

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ พร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่ และข้าราชการ สังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ร่วมกัน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ร่วมพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และผู้บริหารกรมสรรพสามิต เนื่องในวันสงกรานต์ กรมสรรพสามิต ปี ๒๕๖๗ ตามประเพณีสงกรานต์วิถีไทย สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ กรมสรรพสามิต

pk1_pic_040467_3_0.JPG

“Happy Time” 🎊🎉😁 

                      “Happy Time” 🎊🎉😁 นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ และคณะผู้บริหาร ได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม “Happy Time” สำหรับบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมความดี ในโครงการองค์กรคุณธรรมของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

pk1_pic_040467_1_01.JPG

ประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เพื่อมอบนโยบาย รับทราบเเละติดตามผลการดำเนินงานของทุกส่วน เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

ข่าวทั้งหมด

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์

ข่าว ข่าว ข่าว ข่าวข่าว ข่าวข่าว

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่