pakad_close03.jpg
ประกาศสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ : ผู้บันทึกข้อมูล 

pakad_pk1_200764_02.JPG
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง เลื่อนการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคล (สัมภาษณ์) 
ส่วนอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล