pic_pk1_270363_01.jpg
                สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ได้นำผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์มอบให้แก่สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
ส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม : ผู้บันทึกข้อมูล 

pic_pk1_04060363_01.jpg
             โครงการสัมมนาหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าและบริการ"
ส่วนอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล