สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Regional Excise Office 1

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

pk1_pic_211166_01.jpg

โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต เพื่อรับมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตในปี 2567 ด้วยกลยุทธ์ง่าย “EASE Excise” และการถ่ายทอดกลยุทธ์กรมสรรพสามิตสู่การปฏิบัติ และร่วมพิธีมอบพระธนบดีมหาเศรษฐี รูปหล่อลอยองค์

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต เพื่อรับมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตในปี ๒๕๖๗ ด้วยกลยุทธ์ง่าย “EASE Excise” และการถ่ายทอดกลยุทธ์กรมสรรพสามิตสู่การปฏิบัติ และร่วมพิธีมอบพระธนบดีมหาเศรษฐี รูปหล่อลอยองค์ ซึ่งมอบให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต เพื่ออัญเชิญไปบูชาไว้ประจำสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง/สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ - ๑๐ และสรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตได้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล อำนวยให้เกิดความร่มเย็น เจริญรุ่งเรือง สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมี ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเอนกประสงค์กรมสรรพสามิต และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live : EASE Excise Update เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

pk1_pic_131166_01.JPG

ประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

pk1_pic_101166_01.JPG

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกพื้นที่ในสังกัด เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

pk1_pic_271066_01.jpg

ประชุมซักซ้อม/ทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กับศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต (Excise Command Center)

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ พร้อมผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ร่วมประชุมซักซ้อม/ทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กับศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต (Excise Command Center) เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

pk1_pic_121066_01.JPG

ประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

pk1_pic_061066_01.JPG

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกพื้นที่ในสังกัด เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

pk1_pic_280966_01.jpg

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา ๐๘.๐๐ น. เนื่องใน"วันพระราชทานธงชาติไทย"

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา ๐๘.๐๐ น. เนื่องในวันที่ ๒๘ กันยายนของทุกปี เป็น"วันพระราชทานธงชาติไทย" (Thai National Flag Day) ณ บริเวณหน้าเสาธงของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

pk1_pic_270966_1.jpg

โครงการ “สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑  ร่วมใจคัดแยกขยะ เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม”

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ พร้อมคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี ได้มามอบอุปกรณ์กีฬาโรงเรียนวัดตำหนักใต้ ซึ่งรายได้ที่นำมาซื้ออุปกรณ์กีฬานี้ ได้มาจากการทำกิจกรรมภายใต้นโยบายกรมสรรพสามิต (ESG) โครงการ “สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ร่วมใจคัดแยกขยะ เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม” โดยมีนายจีระพงษ์ สิทธิทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนักใต้ เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดตำหนักใต้ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

pk1_pic_180966_01.JPG

ประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ โดยในวันนี้ได้ร่วมกัน ดำเนินกิจกรรม Excise Exercise Day เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม Excise ESG ที่กรมสรรพสามิตได้ขับเคลื่อนเรื่องการส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคลากร

pk1_pic_130966_01.jpg

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR) ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมจัดกิจกรรม "จิตอาสาทำความสะอาดบ่อเต่า" ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR) ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ในกิจกรรมคณะเจ้าหน้าที่ช่วยกันทำความสะอาดบ่ออนุบาลเต่าทะเล และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิตที่เป็นประโยชน์กับประชาชนผ่านสื่อแผ่นพับ โปสเตอร์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน ได้แก่ Website,Facebook และแจกแบบสัมภาษณ์ พร้อมสัมภาษณ์สด เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข่าวทั้งหมด

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์

ข่าว ข่าว ข่าว ข่าวข่าว ข่าวข่าว

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่