สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Regional Excise Office 1

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

pk1_pic_220267_2_13.JPG

“Happy Time” 🎊🎉😁

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ และคณะผู้บริหาร ได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม “Happy Time” สำหรับบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมความดี ในโครงการองค์กรคุณธรรมของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

pk1_pic_220267_1_01.JPG

ประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

pk1_pic_150267_2_01.JPG

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกพื้นที่ในสังกัด เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

 

pk1_pic_150267_1_0.JPG

กิจกรรม ESG ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ EASE EXCISE ของกรมสรรพสามิต

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ และสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ESG ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ EASE EXCISE ของกรมสรรพสามิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร ขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่องค์กรภาครัฐต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี หรือ ESG (Environment Social Governance) พร้อมทั้งมียังมีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ ได้แก่ โครงการ การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร ภายใต้แนวคิด ESG ในการนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการ Flagship ด้าน Communication ไปพร้อม ๆ กัน จึงจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ EASE Excise กรมสรรพสามิต เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กรมสรรพสามิตกับสังคม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีไปพร้อมกัน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย

                               ๑. การมอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างสังคม ที่ดี มีความสุข รวมถึงสนับสนุนพัฒนาการของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม

                               ๒. การมอบปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้ว ให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตา

                               ซึ่งอุปกรณ์กีฬาดังกล่าว เป็นผลิตผลจากการคัดแยกขยะของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบที่ได้ดำเนินการคัดแยกขยะ และจัดการขยะอย่างถูกวิธี รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรในเชิงบูรณาการ

pk1_pic_230167_01.JPG

การประชุมคณะทำงานนวัตกรรมของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธาน ในการประชุมคณะทำงานนวัตกรรมของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำนวัตกรรมของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ บรรลุวัตถุประสงค์และสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด และคณะทำงานฯ ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองผลงานนวัตกรรมของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เพื่อส่งเข้าประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๗ (14th EXCISE INNOVATION AWARDS 2024) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๓

pk1_pic_220167_02_2.JPG

“Happy Time” 🎊🎉😁

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ และคณะผู้บริหาร ได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม “Happy Time” สำหรับบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมความดี ในโครงการองค์กรคุณธรรมของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

 

pk1_pic_220167_01.JPG

ประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ 

pk1_pic_150167_01.jpg

การประชุมรายงานผลการจัดเก็บรายได้ และติดตามผลการปราบปราม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ กับกรมสรรพสามิต ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ พร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมรายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ และติดตามผลการปราบปราม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ กับกรมสรรพสามิต ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

pk1_pic_100167_01.JPG

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกพื้นที่ในสังกัด เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ และเข้าร่วมกิจกรรมโครงการร่วมใจคัดแยกขยะ เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

pk1_pic_090167_01.JPG

พิธีไหว้ศาลสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมถึงเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗