สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Regional Excise Office 1

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวประกาศราคากลาง

 •     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (ปรับปรุงพื้น คสล. และก่อสร้างโครงหลังคา)(เอกสารแนบ)
 •     ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ)
 •     ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ)
 •     ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ)
 •     ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้หน่วยงานของรัฐต่อไป (เอกสารเเนบ)
 •     ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (เอกสารเเนบ)
 •     ปรับปรุงห้องทำงานสำหรับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ประจำสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ (เอกสารเเนบ)
 •     จ้างปรับปรุงประตู รั้ว ป้ายคอนกรีตหน้าสำนักงาน และติดตั้งป้ายชื่อสำนักงานเป็นตัวอักษรสแตนเลส (เอกสารเเนบ)
 •     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (เอกสารเเนบ)
 •     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (เอกสารเเนบ)
 •     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดที่มิใช่งานก่อสร้าง (ประเภทเครื่องปรับอากาศ) (เอกสารเเนบ)
 •     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ปรับปรุงอาคารโดยรอสำนักงาน) (เอกสารเเนบ)
 •     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (เอกสารเเนบ)
 •     ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ (เอกสารเเนบ)
 •     ประกาศ ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงานและอื่นๆ (เอกสารเเนบ)
 •     ประกาศ ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ (เอกสารเเนบ)
 •     ประกาศ ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เอกสารเเนบ)